english


faniMani


O nas
Spis treści
O nas
Zrównoważony rozwój
Agenda 21 - globalne problemy, lokalne rozwiązania
Program budowania dialogu
Wszystkie strony

Pierwsza Warszawska Agenda 21

Stowarzyszenie Pierwsza Warszawska Agenda 21 jest niedochodową organizacją pozarządową, zrzeszającą specjalistów zajmujących się różnymi aspektami zrównoważonego rozwój. Postawiliśmy sobie dwa główne cele:

 1. Inicjowanie, rozwijanie i upowszechnianie działań obywatelskich oraz przedsięwzięć edukacyjnych, informacyjnych, artystycznych i gospodarczych służących:
  • propagowaniu wielokulturowości etnicznej i narodowościowej oraz dziedzictwa kulturowego,
  • ochronie walorów dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazu oraz zasobów środowiska,
  • budowaniu partnerstwa i zasad współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju i samorządności;
  • promocji zdrowia i poprawie jakości życia,
  • pobudzaniu inicjatyw lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 2. Inicjowanie i propagowanie dialogu i partycypacji społecznej służących:
  • integrowaniu społecznych, kulturowych, ekonomicznych i ekologicznych celów rozwoju oraz upowszechnianiu działań interdyscyplinarnych,
  • długofalowemu planowaniu i zarządzaniu opartemu o cele i zasady zrównoważonego rozwoju,
  • analizowaniu, diagnozowaniu i prognozowaniu tych procesów.

Członkowie stowarzyszenia realizują jego cele m.in.:

 1. Prowadząc działalność edukacyjną i informacyjną, czyli m.in. redagując własną stronę WWW, prowadząc punkt konsultacyjny, wydając publikacje.
 2. Organizując konferencje, seminaria, warsztaty i wystawy oraz imprezy upowszechniające metody i rozwiązania służące realizacji zaleceń Agendy 21 na poziomie lokalnym.
 3. Współpracując z instytucjami naukowymi, administracją publiczną, instytucjami gospodarczymi i finansowymi i innymi organizacjami przy realizacji celów statutowych.

Pierwsza Warszawska Agenda 21 działa od 1998r. i jako partner wielu organizacji i instytucji bierze udział w programach i projektach krajowych i międzynarodowych.


Zrównoważony rozwój

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej umieszcza ochronę środowiska opartą na zasadzie zrównoważonego rozwoju, wśród podstawowych celów państwa.

Zrównoważony rozwój to przede wszystkim proces zmian (transformacji) obejmujący pięć podstawowych obszarów rozwoju (przestrzeń i środowisko, działalność gospodarcza, społeczna i instytucjonalno-polityczna). Powiązanie ich ze sobą w tzw. ład zintegrowany - rozumiany jako jakość życia - wymaga wyboru i zastosowania zasad zawartych w "Deklaracji z Rio", przyjętej na "Szczycie Ziemi" w 1992 r.

Zdajemy sobie sprawę, że tworzenie strategii, programów i planów rozwoju na wzór Agendy 21, nie jest sprawą łatwą. Jednak wiedza i doświadczenia zebrane w ciągu wielu lat działalności stowarzyszenia dowodzą, że dzięki współpracy i dialogowi zainteresowanych stron - samorządu, administracji, polityków, przedstawicieli biznesu, oświaty, nauki, kościoła, organizacji społecznych i zawodowych oraz mieszkańców - można stworzyć wspólną wizję rozwoju i w oparciu o nią opracować strategię zrównoważonego rozwoju miasta, gminy, dzielnicy.

Działania stowarzyszenia koncentrują się na propagowaniu dobrych praktyk i wzorów, aby zainspirować samorządy i ich partnerów społecznych do naśladowania. Służą także poszukiwaniu i upowszechnianiu skutecznych rozwiązań na styku gospodarka - ochrona środowiska. Naszym partnerem jest Polska Sieć Gmin, Miast i Powiatów Zrównoważonego Rozwoju.


Agenda 21 - globalne problemy, lokalne rozwiązania

Globalny Program Działań - Agenda 21 powierza władzom lokalnym ważną rolę w praktycznym wprowadzaniu zaleceń i działań określonych w tym dokumencie. W rozdziale 28. Agendy 21 określono pożądany sposób działania władz lokalnych, polegający na kreatywności, samodzielności, przejawianiu inicjatywy i otwartości, a nie na biernym czekaniu na wytyczne. Agenda 21 poświęca wiele miejsca roli władz lokalnych, gdyż to właśnie one tworzą, prowadzą i utrzymują infrastrukturę techniczną i społeczną, realizują zadania związane z zagospodarowaniem przestrzennym, utrzymaniem czystości i porządku, tworzą własną i realizują krajową i regionalną politykę ekologiczną. To władze lokalne mają za zadanie podjęcie i prowadzenie dialogu ze społeczeństwem oraz propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju wśród społeczności lokalnych.

Przyjęcie Agendy 21 w 1992 r. uczyniło ze zrównoważonego rozwoju powszechnie akceptowany cel. Jednak głównym problemem oceny postępów tego procesu w skali międzynarodowej, narodowej czy lokalnej był brak standardów i wskaźników będących narzędziami tej oceny. Planowanie zrównoważonego rozwoju powinno opierać się na aktualnych, rzetelnych i użytecznych informacjach. Dlatego działania stowarzyszenia koncentrują się na:

 • propagowaniu modeli monitorowania zrównoważonego rozwoju,
 • upowszechnianiu metod i wyników oceny tego procesu,
 • popularyzowaniu zastosowania wskaźników jako argumentów i instrumentów do podejmowania decyzji oraz zarządzania (rozdział 40. Agendy 21).

Program budowania dialogu

Podstawą dla działań na szczeblu lokalnym w Polsce jest II Polityka Ekologiczna Państwa, dokument przyjęty przez Rząd w czerwcu 2000 r. Pierwsza wersja Polityki Ekologicznej Państwa została uchwalona przez Sejm RP w 1991 r. - czyli na rok przed Konferencją "Środowisko i Rozwój", na której państwa należące do ONZ przyjęły Agendę 21. Głównym celem II Polityki Ekologicznej było określenie podstaw do wdrożenia strategii zrównoważonego rozwoju kraju. Strategię taką Rząd przyjął w lipcu 2000 r. w dokumencie Polska 2025 - długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju.

II Polityka Ekologiczna Państwa zakłada stworzenie takich struktur zarządzania na szczeblu samorządowym oraz taki podział kompetencji, zadań i procedur, aby cele polityki były wyznaczane w oparciu o rozpoznanie potrzeb lokalnych, regionalnych i krajowych, a środki do ich osiągnięcia były dobierane w oparciu o kryteria efektywności ekologicznej i ekonomicznej. Istotnym warunkiem zrównoważonego rozwoju jest dialog wszystkich partnerów społecznych. Dlatego tak ważne jest, aby przygotowanie strategii, polityk, programów czy wskaźników odbywało się z udziałem wszystkich zainteresowanych stron.

Wszystkie inicjatywy Pierwszej Warszawskiej Agendy 21 służą rozwiązywaniu wspólnych problemów w drodze wspólnego dialogu. Naszymi partnerami, którzy wspierali nasze działania przez ostatnie lata były różne instytucje i organizacje m.in. : Umbrella Project-UNDP, Miasto Stołeczne Warszawa, Europäische Akademie für Städtische Umwelt Berlin, International Centre for Sustainable Cities, Towarzystwo Współpracy Miast Haga-Warszawa, Samorząd Województwa Mazowieckiego. Efektem tej współpracy było wiele imprez i publikacji o charakterze edukacyjnym m.in.:

 • Szkolna Agenda 21 w ramach programu Razem w XXI wiek - warsztaty dla uczniów i nauczycieli warszawskich szkół średnich (1998);
 • Halo Haga - halo Warszawa ? program edukacyjny dla młodzieży szkół średnich (1999-2000);
 • Szukaj zysku w odzysku - seminarium i publikacja z okazji Dnia Ziemi (1999);
 • Lokalna Agenda 21- sukcesy i porażki - seminarium z okazji Dnia Ziemi (2000);
 • Zrównoważony rozwój - od teorii do praktyki - seminarium z okazji "Dnia Ziemi" wraz z materiałami (2001);
 • strona internetowa zawierająca informacje na temat: form działania stowarzyszenia, głównych zagadnień zawartych w Agendzie 21, imprez i programów edukacyjnych wraz z wykazem i streszczeniami materiałów źródłowych, a także omówienie wyników prac dotyczących stanu środowiska Warszawy.

Stowarzyszenie było współorganizatorem imprez międzynarodowych, takich jak:

Do działalności stowarzyszenia należy także prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, administracji samorządowej i sektora usługowego, m.in.:

Pierwsza Warszawska Agenda 21 prowadzi punkt konsultacyjny, z którego pomocy skorzystało wiele osób - przedstawicieli organizacji, instytucji, mieszkańców oraz wielu uczniów i studentów z całej Polski (e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. kom. 695 596 093 (czynny we wtorki i czwartki od 12.00 do 17.00).

W 2006 roku wspólnie z Towarzystwem Współpracy Miast Haga ? Warszawa przygotowaliśmy międzynarodowy projekt Haga ? Warszawa ? Jugalpa. Jego celem było porównanie stanu środowiska tych trzech miast. W Warszawie, w Hadze i w Jugalpie młodzież z wybranych szkół średnich sporządzała własny raport, w którym zamieszczone zostały informacje o skali i skutkach zjawisk i procesów mających niekorzystny wpływ na stan środowiska w ich mieście. Raporty były podstawą do opracowania programów działań, jakie może podjąć młodzież każdego z miast we współpracy z nauczycielami i rodzicami, aby przeciwdziałać zagrożeniom najgroźniejszym dla środowiska i ludzi. Projekt, którego ostatnim etapem miały być wspólne warsztaty i wymiana doświadczeń z osiągniętych rezultatów, nie został zakończony ponieważ nie uzyskał dofinansowania.

Nasi członkowie wzięli udział w organizacji niezwykłej Podróży do Azji, która odbyła się w czerwcu 2006 roku na warszawskim Stadionie X-lecia. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu była Fundacja Przestrzeń Wymiany Działań ?Arteria?. Terenem nietypowej wędrówki był najbardziej wietnamski rejon Warszawy ? nieistniejący już Jarmark Europa. Spacer wyznaczoną trasą nie ograniczał się do chłodnej obserwacji ?turystycznych ciekawostek?, lecz był żywym kontaktem z ludźmi, szeregiem interesujących spotkań z niezwykłymi postaciami, oswajaniem z naszą lokalną Azją i jej kulturą oraz odczarowywaniem niewiedzy o społeczności wietnamskiej w Warszawie.

Na przełomie sierpnia i września 2006 roku pomagaliśmy przy organizacji międzynarodowej imprezy kulturalno-artystycznej pod nazwą Willa Warszawa, realizowanej przez Fundację Raster we współpracy z Fundacją Galerii Foksal. Willa Warszawa była prezentacją dziesięciu prywatnych galerii sztuki współczesnej z Europy i Ameryki, które połączyła idea odkrywania i promowania najbardziej intrygujących postaw artystycznych. Starą willę na warszawskiej Ochocie przez 8 dni tłumnie odwiedzali widzowie i artyści, biorący udział w niecodziennych spektaklach, koncertach, pokazach filmów i przedstawieniach tańca współczesnego oraz ekspozycjach prac kilkudziesięciu artystów. Od rana do późnej nocy kilkoro młodych wolontariuszy z naszego stowarzyszenia pomagało w kolportażu zaproszeń, przygotowaniu ekspozycji, sprzątaniu sal i w innych pracach organizacyjnych.

W listopadzie 2006 roku zostaliśmy zaproszeni do udziału w szkoleniu Local Agenda and Participatory Budget, które odbywało się w Walencji (Hiszpania) w ramach projektu Learning Community programu SOCRATES. Z ramienia Pierwszej Warszawskiej Agendy 21 wzięła w nim udział przedstawicielka Zarządu.

Od czerwca do października 2007 roku trwały przygotowania do konferencji Wilanowski Park Kulturowy ? uwarunkowania i perspektywy. Naszym celem ? jako organizatorów tej ważnej imprezy, było zaprezentowanie efektów prac nad projektem Wilanowskiego Parku Kulturowego i zainicjowanie dyskusji społecznej nad jego koncepcją. Obszar parku ma obejmować zabytkowe rezydencje Wilanowa, Natolina i Ursynowa wraz terenami o dużych walorach przyrodniczych takich jak Morysin, Gucin Gaju i Skarpa Służewiecka. Wyznaczony teren miałby podlegać szczególnej ochronie przed nową zabudową, stwarzając dodatkowe możliwości rozwoju turystyki i rekreacji. Ograniczenie inwestycji na terenie WPK nie były po myśli wielu inwestorów i developerów planujących lokalizowanie kolejnych osiedli w Wilanowie. Dokumentację niezbędną do powołania WPK wykonał ? na zlecenie Stołecznego Konserwatora Zabytków, zespół kierowany przez Janusza Korzenia i Zbigniewa Myczkowskiego. Jednak prace nad utworzeniem WPK przeciągały się w nieskończoność, a dokumentacja wykonywana na potrzeby planu ochrony parku, była wielokrotnie zmieniana, potem uzgadniana i opiniowana przez różne instytucje i administrację. Ciągnąca się od 3 lat procedura nie zakończyła się formalnym powołaniem Wilanowskiego Parku Kulturowego.

We wrześniu 2007 roku zorganizowaliśmy na warszawskiej Pradze warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży Pod jednym Dachem. Projekt został dofinansowany przez Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Praga Północ. Więcej na ten temat w dziale Warszawska Galeria Wielu Kultur.

Zaangażowaliśmy się w 2008 roku w międzynarodowy projekt pod nazwą Karawana Europejska (Caravan of Europe). Projekt realizowany był we współpracy z organizacjami i instytucjami z 6 państw europejskich (Włochy, Czechy, Niemcy, Polska, Litwa, Holandia) jako seria wystaw, seminariów i warsztatów objazdowych. Tematem projektu były największe katastrofy ekologiczne i ocena ich skutków społecznych, gospodarczych i ekologicznych ? po latach. Organizacje zaangażowane w przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom i awariom przemysłowym przygotowały rekomendacje dla Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w sprawie zaostrzenia wymagań i poprawy bezpieczeństwa obywateli narażonych na potencjalne zagrożenia wywołane katastrofami przemysłowymi. Rekomendacje wypracowane zostały podczas serii warsztatów, seminariów i spotkań zorganizowanych w latach 2007 ? 2008 przez organizacje ekologiczne i instytucje naukowe. Więcej na ten temat w dziale Katastrofy ekologiczne.

Praski Labirynt ? urban playground ? miejska gra terenowa zorganizowana została z okazji 360 rocznicy uzyskania praw miejskich przez warszawską Pragę. W grze wzięło udział 68 zespołów, których zadaniem było odnalezienie miejsc opisanych w zagadkach i ułożeniu hasła będącego rozwiązaniem gry. Karty uczestnictwa z rozwiązanym hasłem zbierane były przez nas na mecie, gdzie mierzony był czas każdego zespołu. Dla najlepszych przygotowane zostały nagrody i dyplomy, które zostały wręczone zwycięzcom i wolontariuszom przez Burmistrza Pragi Północ. Więcej informacji i dokumentacja fotograficzna w dziale Praski Labirynt.

Rola Prognozy Oddziaływania na Środowisko w praktyce i procedurze planowania miejscowego ? to temat seminarium, które na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy zorganizowaliśmy w czerwcu 2008 roku. W seminarium - adresowanym do pracowników administracji samorządowej oraz innych instytucji związanych z planowaniem przestrzennym, biur projektów, jednostek naukowych z terenu Warszawy i województwa mazowieckiego, wzięło udział około 80 osób. Program seminarium, wnioski oraz teksty części wystąpień zamieszczone zostały w dziale Zrównoważony rozwój.

Praski Salon Fotografii Portretowej, to projekt artystyczny, który odbył się podczas ?V Praskich Spotkań z Kulturą? w dniu 14 września 2008r. Podczas spektaklu ulicznego ustawiliśmy na Ząbkowskiej kilka plansz przedstawiających postaci kojarzące się z tożsamością Pragi, z jej przemijającym wizerunkiem lub rodzącą się nowym obliczem społecznym. Wszystkim uczestnikom imprezy, którzy wcielili się w postacie przedstawione na planszach nasi fotografowie zrobili piękne zdjęcia pamiątkowe. Najlepsze portrety można obejrzeć w specjalnej galerii Praskiego Salonu Fotografii Portretowej. Projekt został dofinansowany przez Wydział Kultury Dzielnicy Praga Północ.

Warszawska Galeria Wielu Kultur, to projekt edukacyjny prezentujący kulturę, sztukę, historię i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych od wieków związanych z Warszawą oraz ich wkład w jej rozwój gospodarczy, naukowy i kulturalny Warszawy. Jednym z celów projektu zrealizowanego dzięki dofinansowaniu Biura Edukacji m.st. Warszawy w 2008 roku było przedstawienie relacji Warszawiaków z obcokrajowcami i imigrantami, którzy obecnie pracują i mieszkają w stolicy, obalenie stereotypu ?obcego? i uświadomienie młodzieży, że Warszawa od wieków była miastem wielu kultur i wielu narodów. Materiały na ten temat zamieszczone zostały w dziale Warszawska Galeria Wielu Kultur.

WĘDRÓWKI NADWIŚLAŃSKIE powstały w 2008 jako koncepcja trasy wycieczkowej promującej Wisłę w Warszawie. Przygotowana przez nas trasa prowadzi przez tereny nadwiślańskie położone między Biblioteką Uniwersytecką a Kępą Zawadowską i rezerwatem Wyspy Zawadowskie w Warszawie. Na trasie ? składającej się z 4 odcinków (ok. 150 punktów) - znalazły się obiekty, miejsca, tereny charakterystyczne dla zjawisk zachodzących w przestrzeni przyrodniczej, kulturowej i społecznej związanej z warszawską Wisłą i wynikające z położenia nad rzeką. Przewodnik multimedialny z mapami i opisami wszystkich ważnych miejsc i zjawisk powstał dzięki wsparciu finansowemu Biura Ochrony Środowiska w Urzędzie m.st. Warszawy. Jego pełna wersja znajduje się w dziale Wędrówki nadwiślańskie.

Przedstawiciele stowarzyszenia biorą udział w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. Warszawskiej Wisły (KWW) działającej w ramach Forum Dialogu Społecznego przy Prezydencie m.st. Warszawy. W 2008 roku członkowie KWW opracowali ?Strategię dla Warszawskiej Wisły? adresowaną do wszystkich partnerów społecznych zaangażowanych w zarządzanie Wisłą i terenami nadwiślańskimi oraz do społeczności i organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody, rozwoju rekreacji i sportów wodnych oraz animacji kultury nad Wisłą. Więcej na temat KWW na stronie www.um.warszawa.pl/ngo. Materiały dotyczące Wisły zamieszczone są w dziale Wisła w Warszawie.

Zapraszamy do współpracy

Poprawiony: 19 października 2010
 
© Zabi