english


faniMani


Spis treści
Wspólna przestrzeń - wspólne decyzje
Ład przestrzenny i zrównoważony rozwój ? podstawy planowania przestrzennego
W kierunku zrównoważonego rozwoju miast
Hierarchia w planowaniu przestrzennym
Gdzie i kiedy mogą być podejmowane prace budowlane lub inne działania inwestycyjne?
Jakie podmioty biorą udział w opracowaniu planu miejscowego?
Czym jest i jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?
Dlaczego udział mieszkańców w planowaniu przestrzennym jest tak ważny?
Czym jest partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym?
Jakie korzyści daje dialog?
Żeby decydować, trzeba wiedzieć jak
Materiały źródłowe wykorzystane w publikacji
Wszystkie strony

Żeby decydować, trzeba wiedzieć jak

Zdajemy sobie sprawę z tego, że trudny język prawniczy i niezrozumiała terminologia stosowane w większości przepisów i dokumentów z zakresu planowania przestrzennego powodują trudności w prawidłowym ich rozumieniu przez przeciętnego zjadacza chleba. Zniechęca to mieszkańców do korzystania z przysługujących im praw, czyli do formułowania wniosków i uwag do projektów studium gminnego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz do prezentowania swoich racji podczas dyskusji publicznej.

Należy zdać sobie sprawę, że udział w procedurze planistycznej różnych partnerów społecznych służy współpracy i wypracowaniu wspólnych celów. Może być także okolicznością, która doprowadzi do przełamania apatii społecznej i pobudzi mieszkańców do aktywności.

W całej procedurze planistycznej z udziałem społeczeństwa nie chodzi o uzyskanie opinii na temat propozycji przedstawionych przez urbanistów w projekcie studium czy planu miejscowego, ale o współuczestnictwo w budowaniu rozwiązań przyjętych w ostatecznej ich wersji, w oparciu o wspólnie zdefiniowane potrzeby i problemy oraz poprzez wspólne dochodzenie do ich rozwiązania.

Niech więc mieszkańcy panują nad tym co władze planują.Poprawiony: 20 marca 2014
 
© Zabi