english


faniMani


Spis treści
Wspólna przestrzeń - wspólne decyzje
Ład przestrzenny i zrównoważony rozwój ? podstawy planowania przestrzennego
W kierunku zrównoważonego rozwoju miast
Hierarchia w planowaniu przestrzennym
Gdzie i kiedy mogą być podejmowane prace budowlane lub inne działania inwestycyjne?
Jakie podmioty biorą udział w opracowaniu planu miejscowego?
Czym jest i jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?
Dlaczego udział mieszkańców w planowaniu przestrzennym jest tak ważny?
Czym jest partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym?
Jakie korzyści daje dialog?
Żeby decydować, trzeba wiedzieć jak
Materiały źródłowe wykorzystane w publikacji
Wszystkie strony

Materiały źródłowe wykorzystane w publikacji:

  1.  Borys T., Zrównoważony rozwój - jak rozpoznać ład zintegrowany. Problemy ekorozwoju, 6, 2, 2011;
  2. Pawlak J., Zrównoważony rozwój miast. Pierwsza Warszawska Agenda 21, Warszawa 2009;
  3. Propozycje wskaźników do oceny i monitorowania zagospodarowania przestrzennego w gminach ze szczególnym uwzględnieniem ładu przestrzennego. Raport z prac wykonanych w etapie I i II, Opracowanie wykonane dla Departamentu Gospodarki Przestrzennej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa maj 2012;
  4. Stawasz D., Sikora-Fernandez D., Turała M., Koncepcja Smart city jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia Informatica nr 29 z 2012r.
  5. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 12 czerwca 2012r. poz. 647 z późn. zmian.);
  6. Ustawowe formy partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym; Ochocki Model Dialogu Obywatelskiego. Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa 2011 (http://www.pts.org.pl/omdo).

Publikację opracowali: Jolanta Pawlak i Zbigniew Kaiser
W tekście wykorzystano:

  • fragmenty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego publikowanych w Biuletynie Informacji Przestrzennej Urzędu m.st. Warszawy;
  • zdjęcia wykonane przez: Natalię Pawlak i Jolantę Pawlak oraz publikowane w portalach internetowych: www.krosno24.pl, www.swidnicafakty.pl, www.um.warszawa.plOrganizator:
agenda logo   Projekt dofinansowany ze środków
Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
www.pozytek.gov.pl
FIO_logo


Poprawiony: 20 marca 2014
 
© Zabi