english


faniMani


Spis treści
Wspólna przestrzeń - wspólne decyzje
Ład przestrzenny i zrównoważony rozwój ? podstawy planowania przestrzennego
W kierunku zrównoważonego rozwoju miast
Hierarchia w planowaniu przestrzennym
Gdzie i kiedy mogą być podejmowane prace budowlane lub inne działania inwestycyjne?
Jakie podmioty biorą udział w opracowaniu planu miejscowego?
Czym jest i jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?
Dlaczego udział mieszkańców w planowaniu przestrzennym jest tak ważny?
Czym jest partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym?
Jakie korzyści daje dialog?
Żeby decydować, trzeba wiedzieć jak
Materiały źródłowe wykorzystane w publikacji
Wszystkie strony

Dlaczego udział mieszkańców w planowaniu przestrzennym jest tak ważny?

Planowanie przestrzenne jest pierwszym bardzo istotnym etapem długiego procesu zmian zachodzących w naszej najbliższej okolicy, których efektem mogą być nowe inwestycje rosnące jak grzyby po deszczu tuż obok nas. Niewiele jest jednak osób, które zdają sobie sprawę z tego, że rodzaj obiektów jakie powstaną w sąsiedztwie oraz ich wygląd i funkcje zależą od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niewiele osób ma świadomość, że tylko biorąc udział w sporządzaniu dokumentu ? jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, mogą wpływać na rodzaj, charakter i przeznaczenie nowej zabudowy, na przebieg dróg, rozmieszczenie terenów zieleni i placów zabaw, na ilość żłobków, przedszkoli, szkół i placówek kultury w ich dzielnicy. Większość mieszkańców nie zdaje sobie sprawy, że plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego, czyli w momencie jego uchwalenia przez radę gminy staje się zbiorem przepisów regulujących przeznaczenie oraz warunki zagospodarowania i zabudowy terenów objętych planem oraz jest podstawą do wydawania pozwoleń na budowę.

Przestrzeń jest dobrem wspólnym, a sposób jej zagospodarowania wpływa na jakość życia wspólnot terytorialnych. Dlatego przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zapewniły obywatelom udział w tym procesie oraz możliwość kontroli społecznej, której zakres i forma zostały określone w ustawie.

Z wieloletnich obserwacji przedstawicieli różnych grup biorących udział w procesach planistycznych ? m.in. przedstawicieli administracji i władz samorządowych, inwestorów, urbanistów, a także mieszkańców i przedstawicieli organizacji społecznych ? wynika, że samorządność oparta na współpracy i dialogu wszystkich partnerów tego procesu jest w słabej kondycji. Wynika to m.in. z faktu, że mieszkańcy niechętnie angażują się w pracę nad studium gminnym czy planem miejscowym, bo procedura planistyczna jest długotrwała, ustalenia projektu planu (i studium) i jego rysunek są niezrozumiałe dla nieprzygotowanego odbiorcy, a rzetelna analiza dokumentacji opracowanej w procesie powstawania planu (i studium) wymaga zaangażowania, poświęcenia wolnego czasu i znajomości wielu zagadnień.Poprawiony: 20 marca 2014
 
© Zabi