english


faniMani


Spis treści
Wspólna przestrzeń - wspólne decyzje
Ład przestrzenny i zrównoważony rozwój ? podstawy planowania przestrzennego
W kierunku zrównoważonego rozwoju miast
Hierarchia w planowaniu przestrzennym
Gdzie i kiedy mogą być podejmowane prace budowlane lub inne działania inwestycyjne?
Jakie podmioty biorą udział w opracowaniu planu miejscowego?
Czym jest i jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?
Dlaczego udział mieszkańców w planowaniu przestrzennym jest tak ważny?
Czym jest partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym?
Jakie korzyści daje dialog?
Żeby decydować, trzeba wiedzieć jak
Materiały źródłowe wykorzystane w publikacji
Wszystkie strony

Jakie korzyści daje dialog?

wprzestrzen wdecyzje23

 Z prowadzenia dialogu wynika wiele korzyści:

  • dla samorządów, gdyż poznają lepiej faktyczne potrzeby społeczności lokalnej, dlatego mogą je zdefiniować i podejmować trafniejsze, akceptowane przez społeczność lokalną decyzje;
  • dla mieszkańców i organizacji pozarządowych, gdyż zyskują poczucie współdecydowania o rozwoju gminy i kontroli nad wybranymi reprezentantami władz samorządowych, poznają procedury i zasady działania organów władz lokalnych, rozwijają umiejętność współpracy i komunikowania się, uczą się kreatywności, formułowania opinii i stanowisk.

Udział wszystkich zainteresowanych stron w dialogu, podczas którego można wyrażać opinie w sprawach istotnych dla mieszkańców daje szanse na rozwiązanie wielu problemów unikając konfliktów i protestów społecznych.

Dialog między organami władzy a społecznością lokalną jest bardzo ważny, w końcu to w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym zapisano, że władzę w gminie sprawują sami mieszkańcy bezpośrednio lub pośrednio poprzez wybranych spośród siebie przedstawicieli.

Lecz żeby podjąć skuteczny dialog z organami władzy działającymi w sferze planowania i zagospodarowania przestrzennego i włączyć się w ten proces trzeba wiedzieć jakie są jego zasady i czego on dotyczy.

Była już mowa o tym, że przestrzeń jest dobrem wspólnym, każdy powinien mieć do niej równy dostęp i jednocześnie wpływ na kształtowanie jej wokół siebie. W art. 1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (upzp) mowa jest o tym, że podstawą działań planistycznych jest między innymi ład przestrzenny. Art. 2 pkt 1 tej ustawy definiuje ład przestrzenny jako takie kształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość, uwzględniając przy tym wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. Mimo, iż ta definicja jest bardzo ogólna i pozwala na szeroką interpretację, to wymienione w niej uwarunkowania i wymagania, które należy uwzględnić w procesie kształtowania ładu przestrzennego dotyczą przede wszystkim mieszkańców.Poprawiony: 20 marca 2014
 
© Zabi