english


faniMani


Mapa geologiczna Warszawy
Spis treści
Mapa geologiczna Warszawy
Budowa geologiczna Warszawy
Charakterystyka map tematycznych
Zastosowanie tematycznych map geologicznych
Wszystkie strony

Mapa geologiczna Warszawy została wykonana przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie na zlecenie Wydziału Planowania Przestrzennego i Architektury Biura Zarządu m.st. Warszawy. Celem opracowania było przygotowanie podstawowej bazy informacyjnej o warunkach geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla obszaru całego miasta, dostosowanej do potrzeb Planu zagospodarowania m.st. Warszawy z określeniem ustaleń wiążących gminy warszawskie przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Znajomość budowy geologicznej miasta jest niezbędna w projektowaniu zagospodarowania i planowaniu inwestycji miejskich. Mapa ma służyć diagnozowaniu środowiska przyrodniczego Warszawy w ujęciu przestrzennym i jest elementem "Przestrzennej bazy danych o mieście", przygotowanej zgodnie z "Koncepcją systemu stałego diagnozowania stanu środowiska Warszawy". Służy też m.in. przygotowaniu informacji do opracowań ekofizjograficznych do wykonywanych planów miejscowych.

Mapa składa się z następujących warstw tematycznych:

Materiały źródłowe

Podstawą do przygotowania map tematycznych były wyniki archiwalnych badań geologicznych zgromadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny i Instytut Techniki Budowlanej. Jako źródło danych archiwalnych posłużyły profile otworów wiertniczych, zebrane przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne, dokumentacje geologiczno-inżynierskie oraz wyniki technicznych badań podłoża gruntowego (sondy penetracyjne i otwory wiertnicze) wykonywanych na obszarze Warszawy. Na terenach słabiej udokumentowanych położonych blisko granic miasta wykonano dodatkowe sondowania gruntu do głębokości 4,0-4,5 m. W bazie danych, będącej podstawą do przygotowania "Mapy geologicznej Warszawy", znajduje się około 28 tys. otworów archiwalnych i sond.Poprawiony: 19 października 2010
 
© Zabi