english


faniMani


Mapa geologiczna Warszawy
Spis treści
Mapa geologiczna Warszawy
Budowa geologiczna Warszawy
Charakterystyka map tematycznych
Zastosowanie tematycznych map geologicznych
Wszystkie strony

Mapa geologiczna Warszawy została wykonana przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie na zlecenie Wydziału Planowania Przestrzennego i Architektury Biura Zarządu m.st. Warszawy. Celem opracowania było przygotowanie podstawowej bazy informacyjnej o warunkach geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla obszaru całego miasta, dostosowanej do potrzeb Planu zagospodarowania m.st. Warszawy z określeniem ustaleń wiążących gminy warszawskie przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Znajomość budowy geologicznej miasta jest niezbędna w projektowaniu zagospodarowania i planowaniu inwestycji miejskich. Mapa ma służyć diagnozowaniu środowiska przyrodniczego Warszawy w ujęciu przestrzennym i jest elementem "Przestrzennej bazy danych o mieście", przygotowanej zgodnie z "Koncepcją systemu stałego diagnozowania stanu środowiska Warszawy". Służy też m.in. przygotowaniu informacji do opracowań ekofizjograficznych do wykonywanych planów miejscowych.

Mapa składa się z następujących warstw tematycznych:

Materiały źródłowe

Podstawą do przygotowania map tematycznych były wyniki archiwalnych badań geologicznych zgromadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny i Instytut Techniki Budowlanej. Jako źródło danych archiwalnych posłużyły profile otworów wiertniczych, zebrane przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne, dokumentacje geologiczno-inżynierskie oraz wyniki technicznych badań podłoża gruntowego (sondy penetracyjne i otwory wiertnicze) wykonywanych na obszarze Warszawy. Na terenach słabiej udokumentowanych położonych blisko granic miasta wykonano dodatkowe sondowania gruntu do głębokości 4,0-4,5 m. W bazie danych, będącej podstawą do przygotowania "Mapy geologicznej Warszawy", znajduje się około 28 tys. otworów archiwalnych i sond.


Budowa geologiczna Warszawy

Charakterystyka ogólna

Warszawa leży nad środkową Wisłą w centralnej części Kotliny Warszawskiej, wykształconej przez procesy geomorfologiczne w czwartorzędzie. Głównymi jednostkami geomorfologicznymi, w granicach których leży Warszawa, są: Równina Warszawska (znana z literatury również jako Wysoczyzna Warszawska), Równina Wołomińska oraz Dolina Środkowej Wisły.

W obrębie Równiny Warszawskiej położona jest znaczna część lewobrzeżnej Warszawy. Najwyższy jej punkt znajduje się w Śródmieściu, na wysokości ok. 115 m n.p.m. Ta wyniesiona, płaska powierzchnia obniża się łagodnie ku południowi, zachodowi i północy. Na wschodzie zaś rozcięta została przez Wisłę i tworzy wysoką krawędź Skarpy Warszawskiej. Po prawej stronie Wisły skarpa jest dużo niższa i rozgranicza Dolinę Wisły od Równiny Wołomińskiej. W jej obrębie leży najwyższy punkt Warszawy (121,12 m), znajdujący się na jednej z wydm Aleksandrowa - najbardziej na wschód wysuniętej części miasta.

Równiny Warszawska i Wołomińska powstały w wyniku działalności akumulacyjnej lądolodu podczas zlodowacenia środkowopolskiego oraz działalności akumulacyjnej i erozyjnej wód lodowcowych i rzecznych w okresach ociepleń (interglacjałów). W obrębie Równiny Warszawskiej i Wołomińskiej dominują plejstoceńskie morenowe gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste.

Współczesną dolinę Wisły tworzą: koryto wody brzegowej oraz tarasy - taras zalewowy (w bezpośrednim sąsiedztwie koryta Wisły), tarasy nadzalewowe, położone powyżej tarasu zalewowego (praski, bródnowski, skurczyński), tarasy wydmowe i taras zastoiskowy (radzymiński). Tarasy rzeczne na lewym brzegu Wisły - w rejonie Śródmieścia i Żoliborza - tworzą wąskie listwy przylegające do Skarpy Warszawskiej, natomiast na południu (Wilanów) i północy (Bielany) zajmują nawet do 5 km szerokości doliny. Na tarasach rzecznych leży też olbrzymia część Warszawy prawobrzeżnej.

Tarasy zbudowane są z utworów aluwialnych (żwirów, piasków, pyłów i mad rzecznych), z osadów organicznych (namułów i torfów). Na tarasach nadzalewowych i wydmowych występują piaski eoliczne, tworzące znaczne powierzchnie piasków przewianych i wydm.

Szczegółowa charakterystyka geologiczna

Warszawa leży w centralnej części jednostki geologicznej, którą jest niecka mazowiecka. Niecka wypełniona jest utworami kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu.

Kreda

Najstarsze skały występujące w podłożu na terenie Warszawy pochodzą z kredy i stwierdzone zostały głębokimi wierceniami geologicznymi. Są to skały osadowe - białe lub szare margle i margle piaszczyste. W centralnej części niecki strop kredy znajduje się na głębokości od 260 do 290 m pod powierzchnią terenu.

Trzeciorzęd

Trzeciorzęd w rejonie Warszawy reprezentowany jest przez osady oligocenu, miocenu i pliocenu. Ich miąższość w okolicach Warszawy przekracza 200 m.

Osady oligocenu, to głównie piaski morskie drobno- i średnioziarniste z glaukonitem, których miąższość wynosi od 50 do 80 m.

Utwory miocenu - o miąższości od 50 do 70 m - wykształcone są w postaci piasków, mułków i iłów, wśród których występują warstwy węgla brunatnego o maksymalnej grubości 12 m (w okolicach Dworca Wschodniego). Tworzyły się one w śródlądowym zbiorniku wodnym.

Osady pliocenu występują na całym obszarze Warszawy jako różnokolorowe iły zwięzłe, nazywane iłami "pstrymi". Miąższość iłów jest bardzo różna w różnych częściach miasta i wynosi od 25 do 150 m. Jest to spowodowane procesami glacitektonicznymi, które doprowadziły do wypiętrzenia i pofałdowania osadów plioceńskich podczas trzech kolejnych zlodowaceń, a następnie długotrwałymi procesami erozyjnymi związanymi z okresami interglacjałów.

Czwartorzęd

Na osadach pliocenu leżą utwory czwartorzędowe (plejstoceńskie i holoceńskie). Ich miąższość jest bardzo zróżnicowana, ze względu na zdeformowany strop pliocenu i waha się od 0 m w części wschodniej - w rejonie wypiętrzonych iłów plioceńskich, do 150 m w miejscach głębokich rozcięć erozyjnych w ich stropie. Na pozostałym obszarze miąższość czwartorzędu waha się od 20 do 60 m.

Na obszarze Warszawy występują osady czwartorzędowe, które tworzyły się podczas: preglacjału, zlodowacenia najstarszego, interglacjału kromerskiego, zlodowacenia południowopolskiego, interglacjału mazowieckiego, zlodowacenia środkowopolskiego, interglacjału eemskiego, zlodowacenia północnopolskiego i holocenu.

Preglacjał

Seria osadów preglacjalnych nie występują w sposób ciągły. Zostały one stwierdzone wierceniami na obszarze równiny. Wykształcone są przede wszystkim w postaci piasków (od drobno- do gruboziarnistych) ze żwirami przechodzącymi ku górze w mułki lub iłów piaszczystych. Ich maksymalna miąższość dochodzi do 30 m. Wśród piasków często spotykane są kawałki drewna, a wśród mułków osady organiczne.

Zlodowacenie najstarsze

Utwory tego zlodowacenia występują w rynnach lodowcowych (od Wilanowa do Żerania i od Międzylesia do Ossowa), czyli w wyraźnych obniżeniach wyżłobionych w stropie osadów trzeciorzędowych. W obu tych obniżeniach występują serie osadów zaczynające się najniżej od wodnolodowcowych piasków ze żwirami, na nich gliny zwałowe - podzielone lokalnie utworami zastoiskowymi na trzy poziomy, co może wskazywać na trzy oscylacje lądolodu.

Interglacjał kromerski

Po najstarszym zlodowaceniu pozostał układ rynien wymuszający przebieg rzek i innych dolin (przede wszystkim pra-Wisły) w interglacjale kromerskim. Osady tego interglacjału tworzą charakterystyczną podwójną sekwencję - od żwirów i dobrze wysegregowanych piasków w spągu, do piasków drobnych, pyłów i mad w stropie. Grubość warstw wynosi od kilkunastu do 50 metrów.

Zlodowacenie południowopolskie

To zlodowacenie pozostawiło na terenie Warszawy trzy poziomy glin zwałowych, których miąższość dochodzi do kilkudziesięciu metrów. Gliny zwałowe podzielone osadami interstadialnymi - piaszczysto-żwirowymi oraz zastoiskowymi, zachowały się w głębokich dolinach uformowanych w interglacjale kromerskim. Wśród glin zwałowych znajdują się przeniesione przez lądolód "kry" osadów trzeciorzędowych oderwanych od starszego podłoża.

Interglacjał mazowiecki

Podczas interglacjału mazowieckiego (wielkiego) Wisła uformowała szeroką dolinę, gdzie złożyła osady piaszczyste, w czterech cyklach sedymentacyjnych rozpoczynających się od żwirów i pospółek z otoczakami, a kończących się piaskami średnimi i drobnymi.

Zlodowacenie środkowopolskie

W utworach tego zlodowacenia wyróżnia się osady dwóch stadiałów i interstadiału.

Na początku pierwszego stadiału w dolinach powstały rozległe rozlewiska, gdzie osadziły się iły i pyły zastoiskowe. Są to przede wszystkim iły warwowe, których miąższość dochodzi do 45 m. W dolinie Wisły osady zastoiskowe zostały w dużym stopniu usunięte przez wody podczas interglacjału eemskiego.

Glina zwałowa pierwszego stadiału tego zlodowacenia występuje w zboczu krawędzi Równiny Warszawskiej, stanowiącej granicę doliny Wisły.

Między dwoma stadiałami zlodowacenia środkowopolskiego osadziły się utwory interstadialne w postaci serii piaszczysto-żwirowej o maksymalnej miąższości do 10 m. Osady te wypełniają zagłębienia wyerodowane w glinach zwałowych budujących Równinę Warszawską.

W drugim stadiale lądolód pokrył cały obszar dzisiejszej Warszawy pozostawiając osady zastoiskowe i lodowcowe. Podobnie jak utwory poprzedniego stadiału występują one w zachodniej krawędzi doliny Wisły. W samej dolinie osady tego stadiału zostały całkowicie wyerodowane. Na utworach zastoiskowych leży warstwa piasków wodnolodowcowych, o miąższości od kilku do kilkunastu metrów. Zostały one stwierdzone na terenie całej Warszawy. Na nich leży warstwa gliny zwałowej o miąższości do kilku metrów.

Interglacjał eemski

Osady interglacjału eemskiego wykształcone są w facji rzecznej i jeziornej. Osady rzeczne zostały osadzone przez Wisłę w trzech cyklach. Ich miąższość dochodzi do 25 m. Są to piaski różnoziarniste z dużą domieszką żwirów i otoczaków. Dolina Wisły została w interglacjale poszerzona do ok. 11 km i wcięta na ok. 40 m.

W skład osadów jeziornych wchodzą gytie, kreda jeziorna, torfy, mułki i piaski. Wypełniają one obniżenia bezodpływowe i rynny (m.in. rynnę żoliborską) w części lewobrzeżnej położonej na równinie.

Zlodowacenie północnopolskie

W czasie zlodowacenia północnopolskiego lądolód nie objął swym zasięgiem Warszawy i jej okolic. Zablokował jednak odpływ wód w kierunku północnym. Powstało w ten sposób jezioro zastoiskowe, którego największy zasięg obejmował całą dolinę Wisły uformowaną w interglacjale eemskim. W jeziorze, nazywanym też zastoiskiem warszawskim, tworzyły się spoiste, silnie wapniste iły warwowe o barwie czekoladowej oraz pyły i drobne piaski. Miąższość tych osadów nie przekracza 10 m. Podczas cofania się lądolodu osady zastoiskowe zostały w niektórych rejonach całkowicie zniszczone i zastąpione rzecznymi piaskami drobnymi.

Holocen

Pod koniec plejstocenu i w holocenie osadziła się cienka warstwa utworów lessopodobnych, rzadko przekraczających miąższość 50 cm oraz nieco grubsza warstwa piaszczystych eluwiów.

Na rozległych, płaskich powierzchniach tarasów nadzalewowych w wielu miejscach Warszawy (m.in. w rejonie Henrykowa, Dąbrówki, Żerania) występują piaski eoliczne, często w postaci wałów wydmowych.

W holocenie wody powodziowe Wisły uformowały dolinę o szerokości ok. 4 km. Najniższe tarasy zbudowane zostały z piasków drobnych z przewarstwieniami żwirów oraz z mad, których miąższość dochodzi do 5 m. W starorzeczach powstały torfy.

Działalność człowieka ograniczyła znacznie rzeczne procesy akumulacyjne i erozyjne. Regulacja Wisły - w tym budowa wałów przeciwpowodziowych - oraz lokalizowanie zabudowy na tarasach zalewowych spowodowały, że działalność rzeki ogranicza się w zasadzie do międzywala. Podczas stanów powodziowych następuje translokacja osadów korytowych do głębokości 4 - 6 m.


Charakterystyka map tematycznych

Mapa gruntów na głębokości 2 mgeol_warszawa_mini

Podstawą do opracowania mapy był podział utworów występujących na terenie Warszawy na serie geologiczno-inżynierskie. Państwowy Instytut Geologiczny we współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej opracował charakterystykę geologiczno-inżynierską serii na podstawie materiałów archiwalnych. Grunty, w których wykonano znaczną liczbę badań opisano parametrami fizycznymi i mechanicznymi.

Do opracowania mapy posłużyły następujące wydzielenia serii:

 • Seria 1 - Nasypy budowlane, nasypy niebudowlane
 • Seria 2 - Gleby
 • Seria 3 - Współczesne aluwia Wisły, aluwia facji korytowej
 • Seria 4 - Osady organiczne
 • Seria 5 - Mady
 • Seria 6 - Deluwia
 • Seria 7 - Piaski eoliczne
 • Seria 8 - Eluwia glin zwałowych, pyły lessopodobne
 • Seria 9 - Piaski i żwiry rzeczne (a), nadbudowane madami (b), osady rzeczne interglacjału eemskiego
 • Seria 10 - Mułki i iły zastoiskowe
 • Seria 11 - Interglacjalne osady jeziorne (eem) - rynna żoliborska
 • Seria 12 - Osady zastoiskowe górne
 • Seria 13 - Osady wodno-lodowcowe górne
 • Seria 14 - Glina zwałowa (zlodowacenia Warty - północnopolskiego)
 • Seria 15 - Osady wodno-lodowcowe dolne
 • Seria 16 - Osady zastoiskowe dolne
 • Seria 17 - Gliny zwałowe (zlodowacenia Odry - środkowopolskiego)
 • Seria 18 - Osady wodno-lodowcowe i rzeczne
 • Seria 19 - Osady zastoiskowe
 • Seria 20 - Osady rzeczne interglacjału wielkiego (nie występują na głęb. 2 m)
 • Seria 21 - Gliny zwałowe starsze (nie występują na głębokości 2 m)
 • Seria 22-25 - Gliny i piaski zlodowaceń południowopolskich
 • Seria 26 - Osady rzeczno-jeziorne (preglacjał)
 • Seria 27 - Osady jeziorzyskowe (pliocen)
 • Serie 28, 29 - Osady trzeciorzędu (oligocen, miocen - nie występują na głębokości 2 m)
 • Seria 30 - Kreda (nie występuje na głębokości 2 m)

Mapa pierwszego zwierciadła wód podziemnych

wody_warszawa_miniMapa określająca głębokość występowania pierwszego poziomu wód podziemnych, czyli wody gruntowej, powstała na podstawie interpretacji danych pochodzących z ok. 20 tys. profili geologicznych. Z archiwalnego charakteru danych źródłowych zbieranych w ciągu 40 lat wynikało szereg błędów, do skorygowania których posłużyła mapa hydroizohips (mapa bezwzględnych wysokości nad poziomem morza występowania wód gruntowych). Za błędne uznano wszystkie te pomiary, które wykazywały znaczne różnice w stosunku do poziomu wód określonych przez hydroizohipsy (ok. 1%), pomiary te usunięto ze zbioru danych.

Mapa hydroizobat (czyli linii łączących miejsca o jednakowej głębokości występowania wód podziemnych pod powierzchnią terenu) jest zgeneralizowanym obrazem położenia zwierciadła wody gruntowej zbliżonym do stanu średniego.

Głębokość występowania wody gruntowej w dolinie Wisły zależy od względnej wysokości terenu, od stanu wody w rzece i odległości od niej rozpatrywanego obszaru. W pasie przybrzeżnym zwierciadło wody gruntowej może występować na głębokości od 1 do 5 m.

Wysokość względna jest charakterystyczna dla poszczególnych jednostek geomorfologicznych składających się na dolinę Wisły. I tak tarasy zalewowe położone są od 1 do 3 m nad średni stan Wisły, a podczas wysokich stanów zalewane wodami powodziowymi w granicach międzywala (w obrębie wałów przeciwpowodziowych). Tarasy nadzalewowe wznoszą się nad rzędną średniego stanu Wisły na 5-14 m (najwyższy taras ma 15-17 m wysokości względnej).

Czynnikiem decydującym o lokalnym poziomie wody gruntowej w dolinie jest obecność w podłożu słabo przepuszczalnych iłów. W rejonach ich występowania tworzą się liczne podmokłości i zabagnienia.

O amplitudzie wahań zwierciadła wody gruntowej możemy wnioskować na podstawie szczegółowych badań hydrogeologicznych projektowanych dla poszczególnych inwestycji. Dla budownictwa najważniejszy jest najwyższy stan zwierciadła wody gruntowej. Uwzględniając maksymalną amplitudę wahań zwierciadła wody Wisły oraz wielkość opadów, można z dużym prawdopodobieństwem określić wartość najwyższego poziomu wody gruntowej na rozpatrywanym terenie.

W dolinie Wisły występuje swobodne zwierciadło wody gruntowej. Tylko lokalnie i okresowo w rejonach, gdzie podłoże zbudowane jest ze słabo przepuszczalnych namułów i mad, mogą występować wody gruntowe pod niewielkim ciśnieniem o wartości najczęściej dochodzącej do 0,5 m.

Odmienna sytuacja geologiczna ma miejsce w obrębie Równiny Warszawskiej - powyżej Skarpy Warszawskiej, gdzie zwierciadło wody może być napięte, a jego maksymalna wartość może osiągać nawet 50 m. Wynika to z ułożenia warstw budujących równinę. Występują tu warstwy i soczewy glin zwałowych, piasków i żwirów oraz iłów zastoiskowych charakteryzujące się zróżnicowaną miąższością i strukturą. Ma to zasadniczy wpływ na kształtowanie się poziomu wody gruntowej w różnych porach roku, w zależności od wielkości opadów atmosferycznych. Na równinie pierwszy poziom wód nie ma charakteru ciągłego co powoduje, że nie można dokładnie ustalić przeciętnej głębokości występowania zwierciadła wody gruntowej. Najwyższy stan jej stan w stosunku do głębokości podanej na mapie może być wyższy o 0,5 do 0,8 m.

Mapa obszarów o niekorzystnych warunkach budowlanych

bud_warszawa_miniDo czynników niekorzystnych dla budownictwa zaliczono występowanie w podłożu:
 • warstwy gruntów antropogenicznych - seria 1,
 • warstwy gruntów słabych - serie 2, 4, 5, 6, 11,
 • zwierciadła wody poziemnej płycej niż 2 m poniżej powierzchni terenu.

Na mapie zaznaczono odpowiednimi kolorami kresek (szrafurą) rejony położone w promieniu 100 m od wykonanych wierceń geologicznych, w których stwierdzono występowanie tych czynników. Odpowiednimi kolorami zaznaczone zostały te obszary, gdzie zarejestrowano występowanie dwóch lub trzech czynników jednocześnie.

Na mapie wydzielona została Skarpa Warszawska, która podzielono na obszary:

 • z brakiem śladów aktywności procesów osuwiskowych,
 • o okresowej lub małej aktywności procesów osuwiskowych,
 • o czynnych procesów osuwiskowych.

Ponadto zaznaczono maksymalny zasięg występowania procesów osuwiskowych.

W rejonie skarpy zaznaczono również obszary, na których występują procesy erozyjne i ruchy o charakterze pełzania oraz miejsca gdzie znajdują się źródła, podmokłości i zagłębienia sufozyjne.

Przekroje geologiczno-inżynierskie

mapa_dokument_miniMapa dokumentacyjna z zaznaczonym przebiegiem przekrojów geologicznych Budowę geologiczną podłoża Warszawy przedstawiono na pięciu przekrojach geologiczno-inżynierskich poprowadzonych przez dwie główne jednostki geomorfologiczne (Równinę Warszawską i dolinę Wisły).

Wykonano trzy przekroje o przebiegu wschód-zachód:

 • przekrój I: Huta Warszawa - Trasa Toruńska,
 • przekrój II: ul. Połczyńska - plac Bankowy - al. Solidarności,
 • przekrój III: Lotnisko Okęcie - Tor Wyścigów na Służewcu - Wał Miedzeszyński - ul. Patriotów,

a kolejne dwa o generalnym przebiegu północ-południe:

 • przekrój IV: Huta Warszawa - Lotnisko Okęcie,
 • przekrój V: ul. Modlińska - al. Solidarności - Trakt Lubelski.

Przekroje opracowano w skali poziomej 1:10000 i skali pionowej 1:200. Zastosowanie 50-krotnego przewyższenia oraz wykorzystanie profili geologicznych z wielu otworów oraz materiałów archiwalnych pozwoliło na wyeksponowanie zmienności gruntów, szczególnie na obszarze Równiny Warszawskiej.

Na przekrojach wydzielono serie osadów w ujęciu geologiczno-inżynierskim oraz naniesiono przy poszczególnych profilach otworów zwierciadło wody podziemnej - nawiercone i ustabilizowane.


Zastosowanie tematycznych map geologicznych

Wszystkie mapy tematyczne wchodzące w skład Mapy geologicznej Warszawy były podstawą do przygotowania przez Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Architektury opracowań szczegółowych, m.in.:

 1. projektu "Planu zagospodarowania m.st. Warszawy z określeniem ustaleń wiążących gminy warszawskie przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego";
 2. materiałów wyjściowych do warsztatów architektonicznych "Warszawa naszych marzeń" dotyczących m.in.:
  • zasad kształtowania placu na Rozdrożu,
  • koncepcji zagospodarowania południowej części Łuku Siekierkowskiego,
  • studium zasad kształtowania zabudowy jednostek akademickich w rejonie Pola Mokotowskiego,
  • kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów klubu CWKS Legia i Cypla Czerniakowskiego,
  • zasad kształtowania zagospodarowania i zabudowy Stadionu Dziesięciolecia,
  • koncepcji zagospodarowania Chrzanowa;
 3. informacji o terenie do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m.in.:
  • obszarów "Port Żerański", "Anecin Pn.", "Majolikowa", "Choszczówka", "Brzeziny" i "Tereny nadwiślańskie między projektowaną Trasą Mostu Północnego a przedłużeniem ul. Mehoffera" w gminie Warszawa Białołęka,
  • obszarów "Reymonta-Wolumen" i "Powązkowska" w gminie Warszawa Bielany,
  • obszarów "Fort Blizne", "Centrum Pełczyńskiego", "Centrum Bolkowska", "Centrum Kossutha", "Lotnisko 1", "Parysów", "Fort Bema", "Boernerowo" i "Osiedle Przyjaźń 1" w gminie Warszawa Bemowo,
  • obszarów "Służew", "Wyględów", "Sadyba Północna", "Olszynka Grochowska", "Kozia Górka", "Stadion Dziesięciolecia i Park Skaryszewski im. I.J. Paderewskiego", "Augustówka", "Ulrychów", "Lasek na Kole", "Jana Olbrachta", "Park Moczydło", "Sadyba Fort", "Stary Mokotów" i "Czerniaków Północny" w gminie Warszawa Centrum,
  • obszarów "Zygmuntówka", "Batory" i "Grzybowa-Działyńczyków" w gminie Warszawa Rembertów,
  • obszarów "Bródno", "św. Wincentego" i "Wysockiego-Odrowąża" w gminie Warszawa Targówek,
  • obszaru "Pałacowa" w gminie Warszawa Wilanów.
  • obszaru "Włochy Południowe" w gminie Warszawa Włochy.
 4. bieżących prac studialnych dotyczących charakterystyki warunków środowiska przyrodniczego dla poszczególnych części Warszawy,
 5. publikacji "Wisła w Warszawie".

Opracowanie:

Jolanta Pawlak, Witold Pietrusiewicz - Referat Studiów Krajobrazowo-Przestrzennych,
Wydział Planowania Przestrzennego i Architektury Biura Zarządu m. st. Warszawy,
luty-czerwiec 2002 r.

Poprawiony: 19 października 2010
 
© Zabi