english


faniMani


Statut Pierwszej Warszawskiej Agendy 21
Spis treści
Statut Pierwszej Warszawskiej Agendy 21
Członkowie, ich prawa i obowiązki
Władze Stowarzyszenia
Postanowienia końcowe
Wszystkie strony

Rozdział I

Nazwa, cele, teren działania, siedziba i charakter Stowarzyszenia

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Pierwsza Warszawska Agenda 21, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją pozarządową, zrzeszającą osoby fizyczne i prawne, mającą na celu:

Inicjowanie, rozwijanie i upowszechnianie działań obywatelskich oraz przedsięwzięć edukacyjnych, informacyjnych, artystycznych i organizacyjnych służących:

 • propagowaniu wielokulturowości etnicznej i narodowościowej oraz dziedzictwa kulturowego,
 • ochronie walorów dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazu oraz zasobów środowiska,
 • budowaniu partnerstwa i zasad współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju i samorządności;
 • promocji zdrowia i poprawie jakości życia,
 • pobudzaniu inicjatyw lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Inicjowanie i propagowanie dialogu i partycypacji społecznej służących:

 • integrowaniu społecznych, kulturowych, ekonomicznych i ekologicznych celów rozwoju oraz upowszechnianiu działań interdyscyplinarnych,
 • długofalowemu planowaniu i zarządzaniu opartemu o cele i zasady zrównoważonego rozwoju,
 • analizowaniu, diagnozowaniu i prognozowaniu tych procesów.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenie jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie używa własnego znaku graficznego, określonego w załączniku do statutu.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 6

Stowarzyszenie może obejmować swoim działaniem obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez:

 1. Prowadzenie szeroko pojętej działalności edukacyjnej, informacyjnej, wydawniczej, kulturalnej i artystycznej oraz działań interdyscyplinarnych.
 2. Organizowanie konferencji, kongresów, seminariów, dyskusji, wystaw, konkursów i imprez o charakterze kulturalnym i artystycznym upowszechniających wiedzę, metody i dobre praktyki służące budowaniu trwałej współpracy partnerów społecznych na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
 3. Współdziałanie na rzecz realizacji celów określonych w § 1 z jednostkami naukowymi, władzami samorządowymi i państwowymi, podmiotami gospodarczymi i innymi partnerami w kraju i za granicą.
 4. Pomoc przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych swoich członków, opiniowanie tych kwalifikacji na wniosek zainteresowanych oraz nadawanie swoim członkom tytułu specjalisty (eksperta) ds. zrównoważonego rozwoju.
 5. Prowadzenie prac planistycznych, projektowych i programowych oraz doradztwa merytorycznego, sporządzanie opinii i ekspertyz dotyczących zagadnień i problemów zrównoważonego rozwoju.
 6. Organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach służących realizacji celów statutowych.

§ 9

Stowarzyszenie może powoływać inne jednostki organizacyjne służące realizacji swoich celów statutowych.

§ 10

Działalność statutowa Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej swoich członków. W celu realizacji swoich zadań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 11

Dla realizacji celów Statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.Poprawiony: 19 października 2010
 
© Zabi