english


faniMani


Statut Pierwszej Warszawskiej Agendy 21 - Członkowie, ich prawa i obowiązki
Spis treści
Statut Pierwszej Warszawskiej Agendy 21
Członkowie, ich prawa i obowiązki
Władze Stowarzyszenia
Postanowienia końcowe
Wszystkie strony

Rozdział II

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie jest pozbawiony praw publicznych,
 • przedstawi opinię (rekomendację) dwóch członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane rozwojem działalności Stowarzyszenia. Osoby prawne działają za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

§ 13

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia biorą udział w życiu Stowarzyszenia:

 1. Mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
 2. Mogą wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.
 3. Mogą korzystać ze wszystkich form działalności Stowarzyszenia.
 4. Mogą korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności oraz z innych możliwości, jakie stwarza swym członkom Stowarzyszenie.
 5. Na pisemny wniosek mają prawo wglądu do dokumentacji Stowarzyszenia.
 6. Mogą uczestniczyć w zebraniach Zarządu bez prawa podejmowania decyzji.

§ 15

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia.
 2. Swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.
 3. Dbać o jego dobre imię.
 4. Przestrzegać statutu i regulaminów Stowarzyszenia.
 5. Regularnie opłacać składki.

§ 16

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
 3. Formę i rodzaj wspierania członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 17

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. Złożenie na ręce Zarządu pisemnej rezygnacji, po uregulowaniu zobowiązań wobec Stowarzyszenia.
 2. Wykluczenie przez Zarząd:
  • z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres 6 miesięcy po uprzednim pisemnym upomnieniu,
  • na pisemny umotywowany wniosek Sądu Koleżeńskiego wynikający z działalności sprzecznej ze statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
  • z powodu utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku Sądu.
 3. Śmierć członka Stowarzyszenia.
 4. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

§ 18

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwoła­nie do Walnego Zgromadzenia na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.Poprawiony: 19 października 2010
 
© Zabi