english


faniMani


Statut Pierwszej Warszawskiej Agendy 21 - Władze Stowarzyszenia
Spis treści
Statut Pierwszej Warszawskiej Agendy 21
Członkowie, ich prawa i obowiązki
Władze Stowarzyszenia
Postanowienia końcowe
Wszystkie strony

Rozdział III

Władze Stowarzyszenia

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 20

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu na zasadach określonych regulaminem.

§ 21

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 22

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na 4 lata.
 2. Powiadomienie o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad wysyłane jest do wszystkich członków listem poleconym na 21 dni przed wyznaczonym terminem obrad lub w każdy inny skuteczny sposób z potwierdzeniem otrzymania.

§ 23

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.
 2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien zawierać uzasadnienie i cel jego zwołania oraz porządek obrad.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest nie później niż 6 tygodni od daty złożenia wniosku.

§ 24

Uchwały Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały większością głosów członków obecnych na sali.

§ 25

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
 3. uchwalanie zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych jednostek organizacyjnych,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 7. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i porządku obrad,
 8. uchwalanie regulaminu Zarządu,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie liczby członków Zarządu,
 10. wybór prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 11. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych do porządku obrad przez władze Stowarzyszenia,
 12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
 13. powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego,
 14. rozpatrywanie skarg i wniosków złożonych przez członków Stowarzyszenia,
 15. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 27

 1. Zarząd Stowarzyszenia wybierany przez Walne Zgromadzenie składa się z 5?7 członków: prezesa, 1?2 wiceprezesów, skarbnika, sekretarza i 1?2 członków. O liczbie członków Zarządu decyduje każdorazowo Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
 3. Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia oraz pozostałe jego władze statutowe zostają wyłonione spośród założycieli Stowarzyszenia.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:
  • przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  • zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  • powoływanie wszystkich jednostek organizacyjnych i ich kierowników, w tym sekcji i zespołów merytorycznych,
  • ustalenie wysokości składek członkowskich,
  • sporządzanie rocznego bilansu z działalności Stowarzyszenia,
  • inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie współpracy z władzami samorządowymi, organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą.
 5. Do Zarządu należą wszystkie pozostałe kompetencje nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.
 6. Zarząd zbiera się na posiedzeniach nie rzadziej niż raz na 3 miesiące i obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu.

§ 28

 1. Prezes Zarządu Stowarzyszenia wybierany jest na czteroletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie.
 2. Prezesa odwołuje Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.
 3. Do kompetencji Prezesa Zarządu należą:
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  • organizowanie pracy Stowarzyszenia.
 4. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, oprócz Prezesa Zarządu, uprawnieni są również jednoosobowo każdy z wiceprezesów oraz sekretarz.

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków: przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza, nie będących członkami Zarządu ani Sądu Koleżeńskiego.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
  • kontrola bieżącej pracy Zarządu Stowarzyszenia,
  • przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i bilansów przygotowanych przez Zarząd oraz planu finansowego na rok następny,
  • składanie Walnemu Zgromadzeniu oceny działalności Zarządu oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  • branie udziału przez jej członków w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
  • występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
 3. Komisja zbiera się na posiedzeniach nie rzadziej niż raz w roku i obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu.

§ 30

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
 2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw i skarg dotyczących naruszenia zasad statutowych, programowych i etycznych Stowarzyszenia wniesionych na piśmie przez jego członków.
 3. Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
 4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
 5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 6. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie.

§ 31

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 19 pkt. 2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują na wspólnym posiedzeniu członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego spośród osób kandydujących do władz na Walnym Zgromadzeniu. W tym trybie można uzupełnić nie więcej niż połowę składu organu.Poprawiony: 19 października 2010
 
© Zabi