english


faniMani


Statut Pierwszej Warszawskiej Agendy 21 - Postanowienia końcowe
Spis treści
Statut Pierwszej Warszawskiej Agendy 21
Członkowie, ich prawa i obowiązki
Władze Stowarzyszenia
Postanowienia końcowe
Wszystkie strony

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 32

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków i zapisów, dochodów z własnej działalności, przychodów ze współpracy z innymi organizacjami, przychodów z majątku własnego oraz ze składek publicznych.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są wspólnie: prezes Zarządu i skarbnik, lub dwaj inni członkowie Zarządu, upoważnieni przez prezesa, działający łącznie.

§ 33

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie:
  • powołuje Komisję Likwidacyjną, złożoną z trzech członków,
  • określa sposób jego likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 4. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.
 5. Koszty likwidacji Stowarzyszenia pokrywane są z jego majątku.

§ 34

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.Poprawiony: 19 października 2010
 
© Zabi