english


faniMani


Statut Pierwszej Warszawskiej Agendy 21
Spis treści
Statut Pierwszej Warszawskiej Agendy 21
Członkowie, ich prawa i obowiązki
Władze Stowarzyszenia
Postanowienia końcowe
Wszystkie strony

Rozdział I

Nazwa, cele, teren działania, siedziba i charakter Stowarzyszenia

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Pierwsza Warszawska Agenda 21, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją pozarządową, zrzeszającą osoby fizyczne i prawne, mającą na celu:

Inicjowanie, rozwijanie i upowszechnianie działań obywatelskich oraz przedsięwzięć edukacyjnych, informacyjnych, artystycznych i organizacyjnych służących:

 • propagowaniu wielokulturowości etnicznej i narodowościowej oraz dziedzictwa kulturowego,
 • ochronie walorów dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazu oraz zasobów środowiska,
 • budowaniu partnerstwa i zasad współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju i samorządności;
 • promocji zdrowia i poprawie jakości życia,
 • pobudzaniu inicjatyw lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Inicjowanie i propagowanie dialogu i partycypacji społecznej służących:

 • integrowaniu społecznych, kulturowych, ekonomicznych i ekologicznych celów rozwoju oraz upowszechnianiu działań interdyscyplinarnych,
 • długofalowemu planowaniu i zarządzaniu opartemu o cele i zasady zrównoważonego rozwoju,
 • analizowaniu, diagnozowaniu i prognozowaniu tych procesów.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenie jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie używa własnego znaku graficznego, określonego w załączniku do statutu.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 6

Stowarzyszenie może obejmować swoim działaniem obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez:

 1. Prowadzenie szeroko pojętej działalności edukacyjnej, informacyjnej, wydawniczej, kulturalnej i artystycznej oraz działań interdyscyplinarnych.
 2. Organizowanie konferencji, kongresów, seminariów, dyskusji, wystaw, konkursów i imprez o charakterze kulturalnym i artystycznym upowszechniających wiedzę, metody i dobre praktyki służące budowaniu trwałej współpracy partnerów społecznych na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
 3. Współdziałanie na rzecz realizacji celów określonych w § 1 z jednostkami naukowymi, władzami samorządowymi i państwowymi, podmiotami gospodarczymi i innymi partnerami w kraju i za granicą.
 4. Pomoc przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych swoich członków, opiniowanie tych kwalifikacji na wniosek zainteresowanych oraz nadawanie swoim członkom tytułu specjalisty (eksperta) ds. zrównoważonego rozwoju.
 5. Prowadzenie prac planistycznych, projektowych i programowych oraz doradztwa merytorycznego, sporządzanie opinii i ekspertyz dotyczących zagadnień i problemów zrównoważonego rozwoju.
 6. Organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach służących realizacji celów statutowych.

§ 9

Stowarzyszenie może powoływać inne jednostki organizacyjne służące realizacji swoich celów statutowych.

§ 10

Działalność statutowa Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej swoich członków. W celu realizacji swoich zadań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 11

Dla realizacji celów Statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.


Rozdział II

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie jest pozbawiony praw publicznych,
 • przedstawi opinię (rekomendację) dwóch członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane rozwojem działalności Stowarzyszenia. Osoby prawne działają za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

§ 13

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia biorą udział w życiu Stowarzyszenia:

 1. Mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
 2. Mogą wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.
 3. Mogą korzystać ze wszystkich form działalności Stowarzyszenia.
 4. Mogą korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności oraz z innych możliwości, jakie stwarza swym członkom Stowarzyszenie.
 5. Na pisemny wniosek mają prawo wglądu do dokumentacji Stowarzyszenia.
 6. Mogą uczestniczyć w zebraniach Zarządu bez prawa podejmowania decyzji.

§ 15

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia.
 2. Swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.
 3. Dbać o jego dobre imię.
 4. Przestrzegać statutu i regulaminów Stowarzyszenia.
 5. Regularnie opłacać składki.

§ 16

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
 3. Formę i rodzaj wspierania członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 17

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. Złożenie na ręce Zarządu pisemnej rezygnacji, po uregulowaniu zobowiązań wobec Stowarzyszenia.
 2. Wykluczenie przez Zarząd:
  • z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres 6 miesięcy po uprzednim pisemnym upomnieniu,
  • na pisemny umotywowany wniosek Sądu Koleżeńskiego wynikający z działalności sprzecznej ze statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
  • z powodu utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku Sądu.
 3. Śmierć członka Stowarzyszenia.
 4. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

§ 18

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwoła­nie do Walnego Zgromadzenia na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.


Rozdział III

Władze Stowarzyszenia

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 20

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu na zasadach określonych regulaminem.

§ 21

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 22

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na 4 lata.
 2. Powiadomienie o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad wysyłane jest do wszystkich członków listem poleconym na 21 dni przed wyznaczonym terminem obrad lub w każdy inny skuteczny sposób z potwierdzeniem otrzymania.

§ 23

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.
 2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien zawierać uzasadnienie i cel jego zwołania oraz porządek obrad.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest nie później niż 6 tygodni od daty złożenia wniosku.

§ 24

Uchwały Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały większością głosów członków obecnych na sali.

§ 25

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
 3. uchwalanie zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych jednostek organizacyjnych,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 7. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i porządku obrad,
 8. uchwalanie regulaminu Zarządu,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie liczby członków Zarządu,
 10. wybór prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 11. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych do porządku obrad przez władze Stowarzyszenia,
 12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
 13. powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego,
 14. rozpatrywanie skarg i wniosków złożonych przez członków Stowarzyszenia,
 15. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 27

 1. Zarząd Stowarzyszenia wybierany przez Walne Zgromadzenie składa się z 5?7 członków: prezesa, 1?2 wiceprezesów, skarbnika, sekretarza i 1?2 członków. O liczbie członków Zarządu decyduje każdorazowo Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
 3. Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia oraz pozostałe jego władze statutowe zostają wyłonione spośród założycieli Stowarzyszenia.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:
  • przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  • zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  • powoływanie wszystkich jednostek organizacyjnych i ich kierowników, w tym sekcji i zespołów merytorycznych,
  • ustalenie wysokości składek członkowskich,
  • sporządzanie rocznego bilansu z działalności Stowarzyszenia,
  • inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie współpracy z władzami samorządowymi, organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą.
 5. Do Zarządu należą wszystkie pozostałe kompetencje nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.
 6. Zarząd zbiera się na posiedzeniach nie rzadziej niż raz na 3 miesiące i obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu.

§ 28

 1. Prezes Zarządu Stowarzyszenia wybierany jest na czteroletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie.
 2. Prezesa odwołuje Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.
 3. Do kompetencji Prezesa Zarządu należą:
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  • organizowanie pracy Stowarzyszenia.
 4. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, oprócz Prezesa Zarządu, uprawnieni są również jednoosobowo każdy z wiceprezesów oraz sekretarz.

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków: przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza, nie będących członkami Zarządu ani Sądu Koleżeńskiego.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
  • kontrola bieżącej pracy Zarządu Stowarzyszenia,
  • przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i bilansów przygotowanych przez Zarząd oraz planu finansowego na rok następny,
  • składanie Walnemu Zgromadzeniu oceny działalności Zarządu oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  • branie udziału przez jej członków w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
  • występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
 3. Komisja zbiera się na posiedzeniach nie rzadziej niż raz w roku i obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu.

§ 30

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
 2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw i skarg dotyczących naruszenia zasad statutowych, programowych i etycznych Stowarzyszenia wniesionych na piśmie przez jego członków.
 3. Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
 4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
 5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 6. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie.

§ 31

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 19 pkt. 2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują na wspólnym posiedzeniu członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego spośród osób kandydujących do władz na Walnym Zgromadzeniu. W tym trybie można uzupełnić nie więcej niż połowę składu organu.


Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 32

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków i zapisów, dochodów z własnej działalności, przychodów ze współpracy z innymi organizacjami, przychodów z majątku własnego oraz ze składek publicznych.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są wspólnie: prezes Zarządu i skarbnik, lub dwaj inni członkowie Zarządu, upoważnieni przez prezesa, działający łącznie.

§ 33

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie:
  • powołuje Komisję Likwidacyjną, złożoną z trzech członków,
  • określa sposób jego likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 4. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.
 5. Koszty likwidacji Stowarzyszenia pokrywane są z jego majątku.

§ 34

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Poprawiony: 19 października 2010
 
© Zabi