english


faniMani


Plan akustyczny

Plan akustyczny Warszawy został wykonany przez Ligę Walki z Hałasem, wyłonioną na drodze przetargu dwustopniowego. Praca została zrealizowana w okresie lipiec 1998 - grudzień 1999. Opracowanie opisuje klimat akustyczny miasta, w oparciu o pięć podstawowych źródeł hałasu (drogowy, tramwajowy, przemysłowy, kolejowy i lotniczy) oraz parametry pozaakustyczne (układ tras komunikacyjnych, ukształtowanie terenu, elementy urbanistyczne, parametry techniczne źródeł hałasu i inne).

Temat zrealizowany został w trzech etapach:

 • Etap I (październik 1998) - opracowanie koncepcji realizacji i zakresu opracowania. Po ocenie merytorycznej etap ten stał się podstawą do realizacji mapy akustycznej.
 • Etap II (luty 1999) - opis i ocena istniejącego stanu klimatu akustycznego miasta, obejmował też przygotowanie kryteriów oceny hałasu i wniosków do realizacji mapy akustycznej.
 • Etap III (grudzień 1999) obejmował wykonanie na podstawie dotychczasowych wyników pracy oraz przeprowadzonych badań terenowych właściwej mapy akustycznej.
Mapa akustyczna została wykonana metodą analityczno-pomiarową , a do jej sporządzenia użyty został program komputerowy IMMI 5,0 niemieckiej firmy Woelfel Messysteme Software.

Wynikiem opracowania są mapy emisyjne i imisyjne rozkładu poziomu dźwięku:

 • mapy emisyjne - przedstawiające wartości poziomu dźwięku od źródeł hałasu bez uwzględnienia wpływu układu architektoniczno-urbanistycznego otoczenia;
 • mapy imisyjne - przedstawiajace wartość poziomu dzwięku u odbiorcy z uwzględnieniem wpływu układu architektoniczno-urbanistycznego otoczenia. Standardowo jest to wartość poziomu hałasu w przestrzeni i na fasadach budynków, na określonej wysokości, np. 5 m.
Szczegółowy wykaz powstałych map - wszystkie mapy zostały wykonane dla pory dziennej (6.00 - 22.00) i pory nocnej (22.00 - 6.00):
 • zbiorcza mapa emisyjna rozkładu poziomu dźwięku podstawowych źródeł hałasu, w skali 1:10 000
  podgląd: dzień (149 KB), noc (146 KB),
 • mapy emisyjne rozkładu poziomu dźwięku poszczególnych źródeł hałasu (drogowy, tramwajowy, kolejowy, przemysłowy, lotniczy), w skali 1:10 000,
 • zbiorcza mapa imisyjna rozkładu poziomu dźwięku wszystkich źródeł hałasu, w skali 1:5 000 centralnej części miasta (obszar wyznaczony przez skrzyżowania ulic: Bonifraterska / Międzyparkowa; Białostocka / Markowska; Podchorążych / Suligowskiego oraz teren Biblioteki Narodowej na Polu Mokotowskim)
  podgląd:
  - rejon Pałacu Kultury i Nauki - dzień (171 KB), noc (180 KB),
  - rejon Uniwersytetu Warszawskiego - dzień (194 KB), noc (196 KB),
  - rejon Ronda de Gaulle'a - dzień (190 KB), noc (192 KB),
  - rejon Dworca Wileńskiego - dzień (186 KB), noc (192 KB)
 • zbiorcza mapa imisyjna rozkładu poziomu dźwięku wszystkich źródeł hałasu, w skali 1:5 000 fragmentu zabudowy mieszkaniowej na Ursynowie (rejon wyznaczony przez ulice: Dereniowa, Ciszewskiego, Cynamonowa, Indiry Gandhi).

Opracowanie jest wykonane w komputerowym systemie informacji przestrzennej (GIS - format ArcView) i stanowi kolejną warstwę w bazie danych o mieście tworzonej przez Wydział Planowania Przestrzennego i Architektury Biura Zarządu m.st. Warszawy.

Na podstawie analizy opracowanych map poszczególnych źródeł hałasu można stwierdzić, że:

 • hałas przemysłowy nie ma prawie żadnego wpływu na klimat akustyczny w skali całego miasta; jego źródłem są pojedyncze zakłady przemysłowe, hałas ten jest znacznie mniej odczuwalny niż pozostałe rodzaje hałasu i ma zasięg lokalny,
 • dominującym na obszarze całego miasta jest hałas drogowy i to zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej;
 • analizując duże nasilenie hałasu przy skrzyżowaniach nasuwa się wniosek, że znaczącym elementem hałasu drogowego jest nieprawidłowa organizacja ruchu, np. niewłaściwa synchronizacja sygnalizacji świetlnej nie zapewniająca dobrej płynności ruchu; istnieją tu największe szanse na zmniejszenie hałasu, co można uzyskać przy niewielkich nakładach finansowych i w krótkim czasie;
 • uciążliwy jest hałas tramwajowy, jego duże nasilenie wynika ze złego stanu taboru tramwajowego i torowisk.
Plan akustyczny Warszawy może być podstawą do przygotowania bardziej szczegółowych opracowań, np.:
 • szczegółowych planów akustycznych dla wybranych obszarów (realizacja: Biuro Zarządu m. st. Warszawy, gminy warszawskie, Zarząd Dróg Miejskich, spółdzielnie mieszkaniowe, Zarządy Domów Komunalnych),
 • prognoz emisji hałasu dla wybranych obszarów (realizacja: Starostwo Powiatu Warszawskiego, Biuro Zarządu m.st. Warszawy, gminy warszawskie, Zarząd Dróg Miejskich),
 • koncepcji zastosowania dla terenów zagrożonych właściwych środków ochronnych, np. ekrany akustyczne, wały i nasypy ziemne, zmiana organizacji i struktury ruchu drogowego, rodzaje nawierzchni (realizacja: gminy warszawskie, Zarząd Dróg Miejskich, spółdzielnie mieszkaniowe, Zarządy Domów Komunalnych)
 • wyznaczenia strefy śródmiejskiej o dopuszczalnym poziomie hałasu 65 dB w porze dziennej i 55 dB w porze nocnej (realizacja: Biuro Zarządu m. st. Warszawy),
 • Ustaleń wiążących gminy warszawskie przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sformułowanych na podstawie map imisyjnych (realizacja: Biuro Zarządu m.st. Warszawy),
 • sformułowanie wytycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących ochrony przed hałasem.
W 2001 r. Wydział Planowania Przestrzennego i Architektury zamierza rozpocząć prace nad Studium akustycznym w zakresie identyfikacji rejonów o największym wskaźniku zagrożenia hałasem w centralnej części Warszawy. Opracowanie ma dać władzom miasta odpowiedź na pytanie: co i gdzie należy zrobić, aby jak najwięcej osób i jak najmniejszym kosztem uzyskało maksymalną redukcję hałasu? Kolejne etapy prac nad Studium akustycznym... pozwolą na:
 • wyznaczenie rejonów akustycznych o dominującym źródle hałasu,
 • wskazanie terenów najbardziej zagrożonych hałasem oraz przeprowadzenie ankiety wśród ich mieszkańców,
 • opracowanie propozycji rozwiązań służących redukcji hałasu w rejonach najbardziej zagrożonych,
 • oszacowanie kosztów tych rozwiązań.
Dzięki takiemu podejściu możliwe będzie wykorzystanie wyników Studium akustycznego... do opracowania programów poprawy klimatu akustycznego w centralnej części Warszawy oraz działań służących zapobieganiu skutkom hałasu w tej części miasta.

W następnych latach podobne Studia akustyczne... powinny być opracowane dla kolejnych części Warszawy.

Najnowsza mapa akustyczna Warszawy: http://mapaakustyczna.um.warszawa.pl

Poprawiony: 19 października 2010
 
© Zabi