english


faniMani


Większość ? mniejszość, my ? oni, swoi ? obcy - Mniejszości narodowe i etniczne
Spis treści
Większość ? mniejszość, my ? oni, swoi ? obcy
Mniejszości narodowe i etniczne
Uchodźcy z różnych stron świata
Cudzoziemcy - chcą tu być
Polacy wobec obcokrajowców
W poszukiwaniu pracy i godnego życia
Wiele kultur ? wielu ludzi
Wszystkie strony

Mniejszości narodowe i etniczne

Polskie prawo wyróżnia dwie kategorie mniejszości: mniejszość narodową i etniczną. Zgodnie z definicją, która zawarta została w art. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141), przez mniejszość narodową należy rozumieć grupę obywateli polskich, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją;
 3. dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji;
 4. ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę;
 5. jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat;
 6. utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.

Mniejszością etniczną - w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją;
 3. dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji;
 4. ma świadomość własnej historycznej wspólnoty etnicznej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę;
 5. jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat;
 6. nie utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.

Zgodnie z definicją ustawową Polskę zamieszkują przedstawiciele dziewięciu mniejszości narodowych: Białorusini, Czesi, Litwini, Niemcy, Ormianie, Rosjanie, Słowacy, Ukraińcy i Żydzi oraz czterech mniejszości etnicznych: karaimskiej, łemkowskiej, romskiej i tatarskiej.

Ponadto teren województwa pomorskiego zamieszkują Kaszubi, społeczność posługująca się językiem regionalnym.

W Warszawie najliczniejszą grupą etniczną są Romowie. W kilku warszawskich szkołach realizowany jest program edukacyjny na rzecz społeczności romskiej. Bierze w nim udział ok. 260 uczniów. W program zaangażowani są również romscy asystenci. Jednak nie wszystkie romskie dzieci chodzą do szkoły.

Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce znajduje się na stronie:

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/61/37/

Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym zamieszczona została na stronie:

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/178/2958/

Ustawa_o_mniejszosciach_narodowych_i_etnicznych_oraz_o_jezyku_regionalnym.html

Więcej o Romach na stronie: http://khamoro.bravehost.com/index.htmlPoprawiony: 19 października 2010
 
© Zabi