english


faniMani


Większość ? mniejszość, my ? oni, swoi ? obcy - Uchodźcy z różnych stron świata
Spis treści
Większość ? mniejszość, my ? oni, swoi ? obcy
Mniejszości narodowe i etniczne
Uchodźcy z różnych stron świata
Cudzoziemcy - chcą tu być
Polacy wobec obcokrajowców
W poszukiwaniu pracy i godnego życia
Wiele kultur ? wielu ludzi
Wszystkie strony

Uchodźcy z różnych stron świata

Obcokrajowiec, który z różnych względów chciałby uzyskać w Polsce status uchodźcy musi osobiście złożyć w tej sprawie wniosek do Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, za pośrednictwem komendanta placówki Straży Granicznej. Wniosek powinien być złożony podczas kontroli granicznej przy wjeździe na terytorium Polski, jeżeli cudzoziemiec nie posiada prawa wjazdu na terytorium Polski, albo u komendanta oddziału Straży Granicznej, obejmującego swoim terytorialnym zasięgiem działania m.st. Warszawy. We wniosku podaje się kraj pochodzenia cudzoziemca oraz powody uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu poglądów politycznych. Powinna też zawierać opis sytuacji osoby starającej się o status uchodźcy, przedstawiać wszystkie okoliczności potwierdzające obawę przed prześladowaniami w kraju pochodzenia. Informacje zawarte we wniosku powinny być pełne i wiarygodne, gdyż późniejsze powoływanie się na okoliczności, które nie zostały opisane we wniosku interpretowane jest na niekorzyść cudzoziemca i traktowane jako niewiarygodne. W konsekwencji może to oznaczać odmowę nadania statusu uchodźcy.

Według danych Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, w 2003 roku złożono w Polsce 6909 wniosków o nadanie statusu uchodźcy. W 2003 roku status ten uzyskało 219 osób. Największa liczba osób ubiegająca się o status uchodźcy pochodziła z Federacji Rosyjskiej. Obywatele Rosji narodowości czeczeńskiej stanowili też jedyną dużą grupę narodowościową wśród osób uznanych za uchodźców. Status uchodźcy nadano również obywatelom Białorusi, Gruzji, Afganistanu, jednak w mniejszej liczbie ? zaś w nielicznych przypadkach ? obywatelom Kuby, Chin, Uzbekistanu, Wietnamu, Somalii, Konga czy Palestyńczykom nie posiadającym obywatelstwa. W 2004 r. o status uchodźcy w Polsce wystąpiło 8079 osób, z czego 315 uzyskało status uchodźcy, natomiast 846 osób zgodę na pobyt tolerowany.

W 2005 roku Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców przyjął łącznie 6860 wniosków o przyznanie statusu uchodźcy. W ciągu roku jedynie 335 osób otrzymało w Polsce status uchodźcy. 1822 osoby uzyskały zgodę na pobyt tolerowany. Wnioskodawcy pochodzili z 50 różnych państw, ponad 90% z nich przybyło do Polski z Czeczenii (6244 osoby). Dość liczne grupy osób ubiegających się o status przybyły też do Polski z Ukrainy (84 osoby), Białorusi (82), Pakistanu (69), Gruzji (47) i Indii (36). Osoby ubiegające się o status uchodźcy w Polsce są bardzo młodzi. Prawie połowa z nich nie ukończyła jeszcze 18 lat, a 20% to dzieci poniżej 4 roku życia. Znakomita większość osób (aż 98%), które uzyskały w Polsce ochronę w 2005 roku pochodzi z Czeczenii ? aż 305 osób z ogólnej liczby 335 uznanych uchodźców to obywatele Rosji narodowości czeczeńskiej.

Spośród licznej grupy Wietnamczyków przebywających w Polsce i starających się o status uchodźcy, otrzymała ten status tylko jedna osoba. Obywatele komunistycznego Wietnamu, prześladowani za działalność opozycyjną w swoim kraju, szukają wolności w innych państwach. Do Polski przyjeżdżają najczęściej nielegalnie. Polska, a głównie Warszawa, stała się ich celem i wiążą z nią swoją dalszą przyszłość. Dzieje się tak pomimo, że Polska nie traktuje uciekinierów z Wietnamu życzliwie. Przybysze przez ?zieloną granicę? nie mają możliwości legalizacji pobytu. Zaś ci, którzy mieszkają tu dłużej, tracą masowo karty, uprawniające do legalnego życia nad Wisłą. W Wietnamie, wskutek korupcji, paszport można uzyskać względnie łatwo. O polską wizę jest jednak niesłychanie trudno. Uciekinierzy z Wietnamu starający się w Polsce o status uchodźcy lub prawo pobytu są przesłuchiwani tutaj przez funkcjonariuszy wietnamskiej służby bezpieczeństwa. Podstawę do prowadzenia przesłuchań daje umowa o wzajemnym przekazywaniu obywateli zawarta w 2004 roku pomiędzy Polską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu. Pozawala ona ?w uzasadnionych przypadkach upoważnić przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny? do ?przesłuchiwania osób?. Jak to możliwe, że zawarliśmy taką umowę z państwem, które łamie prawa człowieka?

foto01

Kopia Latającego Smoka w Centrum Kultury Wietnamskiej w Warszawie
(foto. Jolanta Pawlak)

Więcej na temat uchodźców w REFUGEE PL: http://www.refugee.pl/

Na podstawie: http://bip.men.gov.pl/akty_prawne/rozporzadzenie_010207_uzasadnieniePoprawiony: 19 października 2010
 
© Zabi