english


faniMani


Wybrane pojęcia i terminy
Spis treści
Wybrane pojęcia i terminy
Mniejszości etniczne w Polsce
Migracja cudzoziemców do Polski
Zasady pobytu i prawa cudzoziemców w Polsce
Status cudzoziemca w Polsce
Instytucje i organizacje
Integracja cudzoziemców w Polsce
Cudzoziemcy w Warszawie
Wszystkie strony

Mniejszości narodowe w Polsce

Definicję mniejszości narodowej określa ustawa z dnia 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. z 2005, Nr 17, poz. 141; Dz.U. z 2005, Nr 62, poz. 550).

Zobacz treść ustawy na stronie MSWiA

Ustawa reguluje sprawy związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniem i rozwojem języka regionalnego, a także sposób realizacji zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne oraz określa zadania i kompetencje organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tych spraw.

Według niektórych szacunków przedstawiciele mniejszości narodowych stanowią ok. 4% społeczeństwa polskiego. Zgodnie z ustawą do mniejszości narodowych należą: Niemcy, Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini, Litwini, Słowacy, Czesi, Żydzi i Ormianie.

W funkcjonującej w Polsce tradycji, pojęcie mniejszości narodowej jest nadawane tym grupom, które mają swoją większość poza granicami kraju, inaczej mówiąc, mniejszość to taka grupa etniczna, która ma wsparcie w większości poza granicami kraju. Nadto w tradycji tej nasze społeczeństwo nie było skłonne do uznawania za mniejszości narodowe tych grup, które miały wprawdzie odrębność kulturową, lecz nie miały przynależności państwowej.Poprawiony: 19 października 2010
 
© Zabi