english


faniMani


Wybrane pojęcia i terminy - Zasady pobytu i prawa cudzoziemców w Polsce
Spis treści
Wybrane pojęcia i terminy
Mniejszości etniczne w Polsce
Migracja cudzoziemców do Polski
Zasady pobytu i prawa cudzoziemców w Polsce
Status cudzoziemca w Polsce
Instytucje i organizacje
Integracja cudzoziemców w Polsce
Cudzoziemcy w Warszawie
Wszystkie strony

Zasady pobytu i prawa cudzoziemców w Polsce

O potrzebie integracji cudzoziemca można mówić wtedy, gdy ma on zamiar pozostania na terytorium RP przez dłuższy okres czasu. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady i warunki na pobytu cudzoziemców na terytorium RP jest ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, zmieniona Dz. U. z 2007 r. Nr 120 poz. 818).

Sytuacja cudzoziemców przebywających w Polsce zależy od ich statusu prawnego. Można ich podzielić na następujące kategorie:

  1. Osoby z zezwoleniem na pobyt czasowy (na zamieszkanie na czas oznaczony)
  2. Osoby z zezwoleniem na osiedlenie
  3. Osoby z zezwoleniem na pracę
  4. Osoby mające status uchodźcy i podlegające ochronie uzupełniającej
  5. Osoby ze zgodą na pobyt tolerowany
  6. Repatrianci


Poprawiony: 19 października 2010
 
© Zabi