english


faniMani


Wybrane pojęcia i terminy - Instytucje i organizacje
Spis treści
Wybrane pojęcia i terminy
Mniejszości etniczne w Polsce
Migracja cudzoziemców do Polski
Zasady pobytu i prawa cudzoziemców w Polsce
Status cudzoziemca w Polsce
Instytucje i organizacje
Integracja cudzoziemców w Polsce
Cudzoziemcy w Warszawie
Wszystkie strony

Instytucje i organizacje

MSWiA - Departament Polityki Migracyjnej

Departament, utworzony w 2006 roku, ma za zadanie m.in. przedstawienie założeń polityki migracyjnej państwa, prowadzenie analiz dotyczących zjawisk migracyjnych w Polsce, inicjowanie tworzenia nowych aktów prawnych dotyczących migracji.

Adres: ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa tel. (22) 601 45 51, fax: (22) 601 41 74

MSWiA - Zespół ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi

Międzyresortowy zespół skupia przedstawicieli wielu ministerstw, a także Straży Granicznej i Policji. Zespół funkcjonuje od 2004 roku, kierowany jest przez dyrektora Departamentu Polityki Migracyjnej MSWiA.

Adres: ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa tel. (22) 601 45 51, fax: (22) 601 41 74

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców

URIC to urząd państwowy odpowiedzialny za prowadzenie m.in. spraw dotyczących rozpatrywania wniosków o status uchodźcy i nadawania tego statusu, prowadzenia ośrodków dla osób ubiegających się o status uchodźcy, rozpatrywania wniosków o prawo pobytu w Polsce, przyjmowania wniosków o polskie obywatelstwo (decyzję o nadaniu obywatelstwa podejmuje Prezydent RP).

Adres: ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa

tel: (22) 622 80 15, 627 06 78; fax: (22) 845 49 80

www.uric.gov.pl

Biblioteka URiC (ul. Koszykowa 16, Warszawa) dostępna dla zainteresowanych:

tel: (22) 601 44 42

Rada do Spraw Uchodźców

Rada jest niezależnym organem państwowym rozpatrującym w II instancji sprawy o nadanie statusu uchodźcy w Polsce.

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

W kompetencji Zespołu Administracji Publicznej, Zdrowia i Ochrony Praw Cudzoziemców leżą m.in. sprawy osób ubiegających się o status uchodźcy i uchodźców.

Adres: Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

tel. (22) 827 42 02, 55 17 700; fax: (22) 827 64 53

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.brpo.gov.pl

Komendant Główny Straży Granicznej

Obowiązkiem Straży Granicznej jest przyjąć każdy wniosek o status uchodźcy, składany w Polsce. Następnie wnioski (nie analizowane merytorycznie) przekazywane są do rozpatrzenia do URIC.

Adres: ul. Koszykowa 16, 00-562 Warszawa

www.sg.gov.pl

Polska Akcja Humanitarna

Prowadzi pomoc dla uchodźców i repatriantów. Wydaje czasopismo REFUGEE.PL ? gazetę uchodźców.

Adres: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5 lok. 3

tel. (0 22) 828-88-82, 828-90-86, fax: 831-99-38

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

http://www.pah.org.pl

W Polsce działa kilka organizacji międzyrządowych, pozarządowych i naukowych wyspecjalizowanych w zakresie migracji: Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych, Ośrodek Badań nad Migracjami, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie na rzecz Integracji i Ochrony Cudzoziemców ?Proxenia? i inne.

Z uwagi na niewielką skalę zjawiska dotychczasowe inicjatywy i działania dotyczące kwestii integracyjnych innych grup migrantów niż osoby objęte ochroną międzynarodową nie były zbyt liczne. Jednak można wskazać wzrastające zainteresowanie tych organizacji działaniami związanymi z integracją cudzoziemców. Dużą rolę odgrywa możliwość uzyskania wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej. W ramach funduszy strukturalnych i programów pomocowych realizowane były następujące projekty:

a) W ramach INTI w latach 2005-2006 Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji realizowała projekt ?Empowering migrants: Integration through Information and Training of Public Officials and NGOs?. Działania przebiegały równolegle w 5 nowych krajach Unii Europejskiej: Czechach, Polsce, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech, we współpracy z lokalnymi partnerami. W Polsce partnerem IOM był CARITAS Archidiecezji Warszawskiej, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Celem projektu było dostarczenie samym migrantom, jak również organizacjom pozarządowym, administracji publicznej i zrzeszeniom imigrantów informacji, które mogą wesprzeć proces ich integracji. Przeprowadzono badania mające na celu oszacowanie potrzeb informacyjnych imigrantów wśród imigrantów, organizacji imigrantów oraz zajmujących się pracą z imigrantami organizacji pozarządowych i urzędników państwowych.

Przeprowadzono także międzynarodowe szkolenia dla przyszłych trenerów na temat najlepszych praktyk mających na celu wsparcie integracji, z wyszczególnieniem takich kwestii jak zatrudnienie, edukacja, oraz integracja społeczna. Odbył się również cykl szkoleń na poziomie krajowym z udziałem przedstawicieli różnych resortów oraz przedstawicieli społeczności migrantów. W ramach projektu prowadzono również systematyczne zbieranie i opracowywanie informacji na m.in. takie tematy jak: prawo pobytu, zatrudnienie, obywatelstwo, opieka zdrowotna, opieka socjalna, przedsiębiorczość, edukacja i możliwość zrzeszania się. Informacje te zostały wykorzystane w drugim etapie projektu do utworzenia strony internetowej dla imigrantów, w języku polskim, angielskim, rosyjskim i wietnamskim (www.migrant.info.pl).

b) Przy wykorzystaniu wsparcia z inicjatywy wspólnotowej EQUAL utworzono w 2004r. w Warszawie Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej. Celem projektu jest zwalczanie wykluczenia społecznego i dyskryminowania na rynku pracy w Polsce odmiennych rasowo i kulturowo imigrantów, uchodźców i repatriantów. Działania Centrum są prowadzone w trzech kierunkach, obejmując kursy i szkolenia, organizację Międzykulturowego Centrum Doradztwa Zawodowego oraz pomoc i interwencję w wybranych sytuacjach kryzysowych. Kursy i szkolenia adresowane są do dwóch grup: uchodźców, imigrantów i repatriantów oraz do pracowników służb społecznych, którzy pracują z imigrantami.

c) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jest realizatorem projektu w ramach EFS ?Polityka migracyjna jako element zatrudnienia i ograniczania bezrobocia w Polsce?, którego jednym z modułów jest integracja wybranych grup imigrantów w Polsce. Wykonawcą badań jest Ośrodek Badań nad Migrantami działający przy Uniwersytecie Warszawskim. Celem jest badanie zjawiska w szczególności odnośnie migrantów z Ukrainy i Wietnamu i pozyskanie wiedzy na jego temat.Poprawiony: 19 października 2010
 
© Zabi