english


faniMani


Wybrane pojęcia i terminy - Integracja cudzoziemców w Polsce
Spis treści
Wybrane pojęcia i terminy
Mniejszości etniczne w Polsce
Migracja cudzoziemców do Polski
Zasady pobytu i prawa cudzoziemców w Polsce
Status cudzoziemca w Polsce
Instytucje i organizacje
Integracja cudzoziemców w Polsce
Cudzoziemcy w Warszawie
Wszystkie strony

Integracja cudzoziemców w Polsce

Obecna polityka państwa polskiego wobec integracji cudzoziemców przebywających na terytorium RP koncentruje się na jednej tylko kategorii obcokrajowców, czyli na osobach, którym przyznano status uchodźcy ? formę ochrony międzynarodowej. Osoby, które otrzymały w Polsce zgodę na pobyt tolerowany (czy inną subsydiarną formę ochrony), nie są w praktyce objęte żadną pomocą integracyjną. Ponieważ obie kategorie cudzoziemców mają podobne potrzeby integracyjne i napotykają podobne bariery, cudzoziemcy mający zgodę na po byt tolerowany w Polsce powinni również zostać objęci Indywidualnym Programem Integracyjnym (IPI).

W Polsce większość cudzoziemców, którym przyznano status uchodźcy bądź zgodę na pobyt tolerowany, stanowią obywatele rosyjscy narodowości czeczeńskiej. Jest to specyficzna kategoria obcokrajowców; zostali oni zmuszeni do ucieczki z terenów od kilkunastu lat objętych konfliktem wojennym i brakiem stabilizacji.

Program integracyjny skierowany na obie kategorie cudzoziemców objętych ochroną (uznanych uchodźców i cudzoziemców ze zgodą na pobyt tolerowany) niezbędne jest wzięcie pod uwagę charakterystyczne dla tej grupy etnicznej cechy, które są zarazem skutecznymi barierami adaptacyjnymi:

  • inne niż europejskie podstawy kulturowe;
  • wyuczoną bezradność życiową młodych ludzi związaną z toczącym się konfliktem zbrojnym w Czeczenii;
  • wyuczoną bezradność życiową wynikającą z panującego systemu komunistycznego do wybuchu konfliktu zbrojnego w Czeczenii;
  • problemy ze zdrowiem, w tym niepełnosprawność;
  • problemy psychologiczne i psychiczne wynikające z traumatycznych przeżyć w kraju pochodzenia;
  • niskie wykształcenie i brak kwalifikacji zawodowych.

(Na podstawie: B. Smoter, P. Kaźmierkiewicz, J. Frelak; Jak stworzyć warunki do skutecznej integracji cudzoziemców w Polsce?, Instytut Spraw Publicznych, Analizy i Opinie nr 72, marzec 2007); http://www.isp.org.plPoprawiony: 19 października 2010
 
© Zabi