english


faniMani


Awarie przemysłowe
Spis treści
Awarie przemysłowe
Tragiczne skutki awarii przemysłowych
Dyrektywa ?Seveso II? - czy wystarczy tworzyć przepisy?
Katastrofy przemysłowe w Polsce
Awarie przemysłowe w przepisach krajowych
Planowanie przestrzenne ? instrument przeciwdziałania awariom przemysłowym
Bibliografia
Wszystkie strony

Skutki awarii przemysłowych
Postęp cywilizacyjny, nowe technologie i wykorzystywane w nich związki chemiczne oraz ciągła pogoń za zyskiem dużych koncernów chemicznych powoduje, że społeczeństwo staje się coraz bardziej narażone na różnego rodzaju niespodziewane zagrożenia. Coraz częściej też dochodzi do nieodpowiedzialnego budowania osiedli mieszkaniowych w sąsiedztwie zakładów przemysłowych.
Jednym z takich zagrożeń jest awaria zakładu przemysłowego mogąca doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Określenie ?poważna awaria? odnosi się głównie do zakładu przemysłowego bądź instalacji znajdującej się na terenie takiego zakładu i oznacza każde zdarzenie, takie jak: poważne zanieczyszczenie, pożar lub wybuch, powstałe podczas pracy zakładu (?) i będące konsekwencją niekontrolowanych zdarzeń oraz stwarzające poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego, natychmiastowe lub opóźnione, w którym istotną rolę odgrywają jedna lub kilka niebezpiecznych substancji i które powstało na terenie zakładu lub poza nim1.
Katastrofy ekologiczne są efektem rozwoju przemysłu, z tego względu w krajach rozwiniętych i uprzemysłowionych zaczęto przywiązywać coraz większa wagę do zagadnień związanych z bezpieczeństwem ekologicznym i chemicznym oraz bezpieczeństwem procesów technologicznych w przemyśle.
Większość katastrof ekologicznych, które wydarzyły się w drugiej połowie XX wieku, była wynikiem poważnej awarii2. Największe z nich to:

 • 1953 - 1967 - wody morskie nad Zatoką Minimata (Japonia) zostały zatrute odpadami rtęciowymi z fabryki plastików w Kiu-sziu, które wyrzucano do morza. Ucierpiało około 20 tys. ludzi, a ok. 800 zmarło.
 • 1957r. - w Kistymiu (były ZSRR - Rosja) w wyniku eksplozji przegrzanego pojemnika ze zużytymi materiałami jądrowymi skażeniu uległ obszar 23 tys. km2. W ciągu 3 lat od tego zdarzenia przestało istnieć ponad 30 miejscowości w rejonie skażenia. Poza rejon dotknięty katastrofą ewakuowano ok. 17 tys. osób. W ciągu następnych 30 lat na choroby popromienne zmarło ponad 8 tys. osób.
 • 1967r. ? na skutek wycieku ropy z amerykańskiego tankowca Torrey Canyon, który osiadł na mieliźnie u wybrzeży Konwalii (Anglia), zostało zniszczone 200 km brytyjskiego i francuskiego wybrzeża.
 • 1971r. - z fabryki herbicydów u wybrzeża stanu Missouri (USA) wyciekły tysiące ton trujących ścieków. Do 1983r. wszyscy mieszkańcy miasteczka Times Beach leżącego najbliżej zatrutego wybrzeża zostali wysiedleni.
 • 1974r. ? w zakładach Nypro Ltd. w Flixborough (Wielka Brytania) nastąpiła eksplozja spowodowana wyciekiem ciekłego cykloheksanu z nieszczelnej instalacji.
 • 1976r. ? w wyniku awarii w zakładach chemicznych ICMESA w Seveso (Włochy) doszło do emisji niebezpiecznych substancji chemicznych, w tym najgroźniejszej z dioksyn ? 2,3,7, 8-tetrachlorodibenzoparadioksyny, oznaczanej symbolem TCDD. Skażone nią tereny do dziś nie nadają się pod uprawy ani do zamieszkania.
 • 1984r. ? nastąpiła eksplozja propanu w Mexico City.
 • 1984r. ? nastąpiło uwolnienie metyloizocyjanianu z zakładów Union Carbide w Bhopalu (Indie).
 • 1986r. ? w wyniku pożaru magazynu związków chemicznych w Bazylei (Szwajcaria) wody Renu zostały zatrute 30 tonami rtęci i innych chemikaliów.
 • 1986r. - awaria reaktora w Czarnobylu na Ukrainie spowodowała skażenie obszaru o powierzchni ok. 100 tys. km2 (wg oficjalnych źródeł). Chmura, która powstała po wybuchu, zawierała masy gorącego powietrza wraz z substancjami radioaktywnymi, rozprzestrzeniła się znad Ukrainy w kierunku północno- zachodnim: objęła Polskę, Skandynawię, znaczne obszary Europy Środkowej i dużą część byłego ZSRR (70% terytorium Białorusi).
 • 1992r. - rosyjskie miasto Czelabińsk uznane zostało za najbardziej radioaktywne miejsce na ziemi. W działającej w Czelabińsku od 1940r. fabryce pocisków Majak zdarzyły się 3 katastrofy nuklearne, wskutek których pół miliona ludzi otrzymało dawkę promieniowania radioaktywnego o wielkości zbliżonej do skażenia czarnobylskiego.

1 Definicja ?poważnych awarii? według Dyrektywy Komisji Europejskiej 96/82/WE
2 Więcej o katastrofach przemysłowych w serwisie nt. przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, http://www.ciop.pl/18388.htmlPoprawiony: 19 października 2010
 
© Zabi