english


faniMani


Awarie przemysłowe - Bibliografia
Spis treści
Awarie przemysłowe
Tragiczne skutki awarii przemysłowych
Dyrektywa ?Seveso II? - czy wystarczy tworzyć przepisy?
Katastrofy przemysłowe w Polsce
Awarie przemysłowe w przepisach krajowych
Planowanie przestrzenne ? instrument przeciwdziałania awariom przemysłowym
Bibliografia
Wszystkie strony

Bibliografia:

 • A. Gajek, W. Zatorski, Awarie chemiczne ? fakty i prawodawstwo (http://tworzywa.com.pl/zagadnienia/zagadnienia.asp?ID=1161 )
 • prof. dr hab. J. S. Michalik, Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym, Nowe polskie przepisy, Bezpieczeństwo pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy, 1999
 • Instytut Ochrony Środowiska, Biblioteka Nadzwyczajnych Zagrożeń, Zeszyt 2, APELL, Świadomość zagrożeń i możliwości przygotowania się na wypadek wystąpienia awarii na szczeblu lokalnym, Procedura reagowania na awarie technologiczne, Regionalny Ośrodek Koordynacyjny EKG ONZ ds. szkolenia i ćwiczeń w zakresie awarii przemysłowych, Warszawa 1999
 • Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, grudzień 2006
 • Ochrona Środowiska 2007, Informacje i opracowania statystyczne, opracowanie GUS, Warszawa 2007
 • Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010, Rada Ministrów, Warszawa, listopad 2002
 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Informacja o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2007 r., Warszawa 2008
 • DYREKTYWA RADY 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (Dz. U. UE L z dnia 14 stycznia 1997 r.)
 • DECYZJA 1600/2002/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 22 lipca 2002r. ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
 • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


Poprawiony: 19 października 2010
 
© Zabi