english


faniMani


Regulamin

Zasady korzystania z Serwisu

Użytkownicy korzystający ze stron witryny internetowej stowarzyszenia Pierwsza Warszawska Agenda 21, zwanej dalej Serwisem, akceptują zasady zawarte poniżej i określone jako ?Zasady korzystania z Serwisu?

Prawa autorskie, prawa własności oraz polityka Serwisu

 1. Użytkownicy strony www.21agendawaw.pl zobowiązują się do wykorzystywania prezentowanych w niej treści jedynie do użytku osobistego. Zezwala się na wykorzystywanie treści wyłącznie w tym celu na następujących warunkach:
  • prezentowana będzie całość wykorzystywanej informacji, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  • wykorzystywana informacja będzie w całości odnośnikiem do Serwisu lub też będzie go zawierać;
  • zamieszczona informacja może być wykorzystywana w celach naukowych lub badawczych z zastrzeżeniem operacyjnego charakteru tej informacji;
  • zezwala się na umieszczanie na własnej witrynie części materiałów witryny Stowarzyszenia za jego zgodą i w sposób jawny.
 2. Jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych (przetwarzanie lub/i wykorzystywanie danych) umieszczonych w serwisie (nazwiska lub/i dane osobowe autorów, redaktorów lub źródeł) są niedopuszczalne.
 3. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie treści do celów komercyjnych oraz poprzez włączanie ich w serwisy www w taki sposób, jakby stanowiły ich integralną całość oraz wprowadzanie w nich zmian jest zabronione.
 4. Kopiowanie, reprodukowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie zawartych w Serwisie treści wymaga uprzedniej pisemnej zgody Stowarzyszenia lub innego podmiotu uprawnionego.
 5. Serwis Internetowy Pierwszej Warszawskiej Agendy 21 oraz poszczególne jego elementy podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001r. nr 128, poz. 1402 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993r. nr 47 poz. 211 z późn. zmianami).
 6. Prawa wyłączne do dóbr niematerialnych udostępnianych za pomocą Serwisu, a w szczególności prawa autorskie oraz prawa do baz danych przysługują Stowarzyszeniu lub podmiotom, z którymi zawarło ono stosowne umowy.
 7. Prawa autorskie do prezentowanych w Serwisie informacji, fotografii oraz artykułów podpisanych oraz prawa związane z utrzymaniem domen internetowych wykorzystywanych przez Serwis posiada wyłącznie i niepodzielnie Stowarzyszenie. Prawa autorskie do zamieszczonych w Serwisie informacji w oparciu o inne źródła, teksty i prezentowane inne dane, posiadają osoby trzecie.
 8. Wszelkie umowy dotyczące zawartości Serwisu zawierane są ze Stowarzyszeniem, jako podmiotem nie prowadzącym działalności gospodarczej.
 9. Serwis służy propagowaniu celów i zadań Stowarzyszenia oraz wyników prac wykonywanych w ramach jego działalności statutowej. Serwis jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, realizowanym dla podniesienia wiedzy i świadomości społecznej na temat zrównoważonego rozwoju oraz dla informowania odbiorców o działalności partnerów i podmiotów wspierających Stowarzyszenie.
 10. Serwis jest apolityczny i nie reprezentuje poglądów politycznych Redakcji, Zarządu Stowarzyszenia, ani poglądów politycznych osób trzecich oraz osób dostarczających treści do publikacji na stronach internetowych Serwisu.

Odpowiedzialność za zamieszczone dane i informacje

 1. Osoby korzystające ze stron Serwisu muszą być świadome, że zawarte w nich informacje nie są wyczerpujące i mogą być niekompletne, zawierać błędy lub być niezgodne ze stanem faktycznym pomimo starań Redakcji. Stowarzyszenie i Redakcja Serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody materialne, moralne lub cywilne mogące wyniknąć z posłużenia się jakąkolwiek informacją zawartą na niniejszych stronach.
 2. W Serwisie znajdują się ścieżki (linki) do innych stron w Internecie, które nie są administrowane przez redakcję i współpracowników Serwisu. W takim przypadku Redakcja Serwisu i Stowarzyszenie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zawartość lub dostępność tych stron.
 3. Umieszczenie odniesienia do naszej strony na innej stronie internetowej wymaga pisemnej zgody Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie i Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji na stronach internetowych Serwisu dostarczonych treści bez podania przyczyn.
 5. Nieprzestrzeganie zasad korzystania z Serwisu pociąga skutki prawne określone w obowiązujących przepisach.
Poprawiony: 19 października 2010
 
© Zabi