english


faniMani


Zrównoważony rozwój miast - Materiały źródłowe
Spis treści
Zrównoważony rozwój miast
Miasto jako ekosystem
Fenomen urbanizacji
Planeta rozlewających się miast
Miasto z problemami czy problemy z miastem?
Czym oddychają miasta?
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast
Wskaźniki, czyli rozwój pod kontrolą
W kierunku zrównoważonego rozwoju miast
Materiały źródłowe
Wszystkie strony

Materiały źródłowe:

 1. C. Auclair, ?Międzynarodowe doświadczenia w zakresie monitorowania zrównoważonego rozwoju?. Biuletyn Informacyjny Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, nr 13/14, Warszawa 2001;
 2. ?Audyt zrównoważonego rozwoju Warszawy jako instrument wspomagający zarządzanie. Raport Końcowy?, Wspólny projekt Urzędu m.st. Warszawy i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) ? Umbrella Projecy w ramach ?Wsparcia samorządów lokalnych i administracji publicznej?, Warszawa, grudzień 2002 (http://www.21agendawaw.pl);
 3. T. Borys, ?Jak budować programy ekorozwoju. Informacje ogólne?. Wyd. ROE. Warszawa ?Jelenia Góra 1999;
 4. T. Borys, ?Programowanie ekorozwoju na poziomie lokalnym?. Materiały z konferencji ?Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce ? 10 lat po Rio?, Warszawa 2003
 5. T. Borys (red.), ?Wskaźniki Ekorozwoju?, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999;
 6. ?Cities in Transition. Executive Summary. A Strategic View of Urban and Local Government Issues? World Bank Infrastructure Group Urban Development, Washington 2000;
 7. Communication from The Commmission (?) Towards Thematic Strategy of Urban Environment COM (2004) 60;
 8. ?Dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych Środowisko i Rozwój. Rio de Janeiro, 3?14 czerwca 1992 r. - Szczyt Ziemi?. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1998;
 9. A. Jędraszko, ?Kurczące się miasta?. Urbanista nr 8/2005;
 10. A. Kalinowska, ?Ekologia ? wybór przyszłości?. Editions Spotkania 1992;
 11. K. Kamieniecki (red.), ?Miasto za miastem". Raporty Instytutu na rzecz Ekorozwoju, R-3/2002;
 12. ?Karta Nowej Urbanistyki?. Congress for New Urbanism (www.cnu.org);
 13. ?Karta Nowej Urbanistyki?. Urbanista nr 6/2005;
 14. T. Markowski, ?Koordynująca rola polityki przestrzennej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazu kulturowego?. Materiały z Konferencji ?Wyzwania polityki przestrzennej?, Kancelaria Sejmu, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2008;
 15. T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999;
 16. ?Nowa Karta Ateńska 2003. Wizja miasta XXI wieku?. Europejska Rada Urbanistów, listopad 2003;
 17. J. Parysek, ?Aglomeracje miejskie w Polsce oraz problemy ich funkcjonowania i rozwoju? (http://www.rr.amu.edu.pl/files/RR_05__04.pdf);
 18. J. Pawlak, ?Zrównoważony rozwój a system zarządzania przestrzenią?. Materia z seminarium ?Rola zagospodarowania przestrzennego w gospodarce odpadami? ? cykl szkoleń dla samorządów Województwa Mazowieckiego w ramach RECO / INTERREG III B, Warszawa 2005;
 19. J. Radziejowski, ?Błędy w polityce przestrzennej a rozprzestrzenianie się miast w Polsce?. Materiały Krajowej Konferencji ?Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast ?Urban Sprawl? narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce?, Kazimierz n. Wisłą 2005;
 20. Z. Sierszuła, ?Mieszkalnictwo i urbanizacja w Polsce?. Warszawskie Biuro Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN HABITAT), Warszawa 2007 (http://www.unhabitat.pl/files/68/crPoland%20pol.doc);
 21. ?State of the World?s Cities 2004/2005. Globalisation and urban culture?, UN HABITAT (http://www.unhabitat.org);
 22. ?Stop Sprawl?, Sierra Club (www.sierraclub.org/sprawl/);
 23. D. Szymańska, ?Urbanizacja na świecie?. PWN Warszawa 2007;
 24. ?The SOS II (Sustainable Open Space) project?. Provincie Utrecht, Holandia 2004 (www.sos-project.org);
 25. ?Urban Environment?. The World Bank Group, 2005 r (web.worldbank.org);
 26. G. Węcławowicz i zespół IGiPZ PAN, ?Aktualizacja raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju?, Warszawa, lipiec 2003;
 27. ?W stroną Strategii Tematycznej dla środowiska miejskiego?. Komunikat Komisji dla Rady Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Gospodarczo-Społecznego oraz Komitetu do spraw Regionów, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 11.02.2004;
 28. S. Wyganowski, ?Nowa Karta Ateńska 2003?. Urbanista, 1/2004;
 29. ?Zaktualizowana Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju?. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych 2005 (www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/.../kpzk.pdf);
 30. H. Zimny, ?Ekologia miasta?, Warszawa 2005.Poprawiony: 19 października 2010
 
© Zabi