english


faniMani


Czym jest Mazowiecka Agenda Klimatyczna?

Obecnie, w miastach zajmujących około 2% powierzchni lądów, zamieszkuje łącznie ponad połowa ludności Ziemi, a prognozy mówią o spodziewanym wzroście udziału ludności miejskiej do 70%. Już dziś tempo rozwoju miast jest szybsze niż przyrost demograficzny, a obraz obszarów podmiejskich i rolniczych wchłanianych przez spontanicznie rozrastające się dzielnice jest powszechnie znany - także w sąsiedztwie Warszawy.

Postępująca suburbanizacja przyczynia się do wzrostu zapotrzebowania na energię ? zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w transporcie, usługach, przemyśle ? i do wzrostu emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń. Istotne znaczenie dla ograniczania tych emisji ma właściwa gospodarka energią i zasobami środowiska na poziomie miasta, a także składających się na nie dzielnic, zespołów zabudowy czy pojedynczych budynków.

Współczesne miasta nie są bowiem zrównoważone ani samowystarczalne pod względem energetycznym, pozyskują energię z zewnątrz i również na zewnątrz emitują część energii i zanieczyszczenia. Z tego powodu węglowy ślad ekologiczny miast urasta do olbrzymich rozmiarów ? np. w przypadku Londynu powierzchnia ta jest 300 razy większa, niż obszar samego miasta.

Redukcja emisji CO2 to dziedzina, w której wiele można osiągnąć działając także środkami ?miękkimi?. Oprócz środków organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych, takich jak: wyznaczanie strategicznych celów i monitoring ich realizacji, kształtowanie cen energii tak, aby korzystanie ze źródeł odnawialnych było coraz bardziej opłacalne, czy tworzenie prawa lokalnego, istotny wpływ na stan środowiska miejskiego i wielkość emisji ma styl życia i mieszkańców aglomeracji miejskich. Dlatego tak ważne jest, aby propagować wśród mieszkańców takie rozwiązania i zachowania, które pozwolą im na dokonywanie świadomych decyzji i kształtować będą ich preferencje jako konsumentów przy dokonywaniu wyboru. Edukacja konsumencka powinna stanowić przeciwwagę dla propagandy medialnej narzucającej standardy konsumpcji. Świadomość i kompetencja konsumentów na pewno przyczynia się do ewolucji oferty na rynku różnych towarów.

Wiele organizacji pozarządowych i branżowych prowadzi działania mające na celu wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie. Zasięg działania znacznej grupy ngo?s to Warszawa i jej okolice. Na swoich stronach internetowych publikują wiele informacji na temat skutków ocieplenia się klimatu i poradniki jak oszczędzać energię. Jednak aby zaangażowanie tych organizacji odnosiło spodziewane skutki potrzebna jest współpraca i wymiana informacji między nimi.

Mazowiecka Agenda Klimatyczna to interdyscyplinarny, społeczny programu działań dla ochrony klimatu, wpisujący się w kampanię informacyjna i zadania edukacyjne przewidziane w Planie Działań na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii dla Warszawy. Mazowiecka Agenda Klimatyczna ma pełnić rolę forum współpracy, wymiany wiedzy i dobrych praktyk różnych podmiotów oraz integracji różnych działań służących wzrostowi świadomości społecznej o czynnikach kształtujących klimat aglomeracji miejskiej ? na przykładzie aglomeracji warszawskiej. Program oraz wynikające z niego zadania będą służyć poprawie skuteczności różnorodnych form edukacyjnych i informacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe i branżowe.

Więcej informacji na temat miejsc i teminów warsztatów: Warsztaty.

 

Warunki uczestnictwa w warsztatach

Mazowiecka Agenda Klimatyczna - Ulotka

Serdecznie zapraszamy

Pierwsza Warszawska Agenda 21


PARTNERZY PROJEKTU
Miasto Stałeczne Warszawa
Centrum Środowiska i Rozwojubeam21_small_100
Projekt dofinansowany ze środków
Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
www.pozytek.gov.pl
FIO_logo
Poprawiony: 01 października 2011
 
© Zabi