english


faniMani


Jolanta Pawlak - sekretarz Zarządu
Jolanta Pawlak

członek założyciel Stowarzyszenia

Z zawodu jest dyplomowanym ceramikiem, ale ukończyła również studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie ? Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra geografii ze specjalnością geografia fizyczna ? fizjografia (1981). W 1983 roku ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku geologia inżynierska. Po ukończeniu w 1984 roku studiów pedagogicznych uzyskała kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela. Dwa lata później ukończyła zawodowe studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie zarządzania ochroną środowiska.

Przez wiele lat podnosiła swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach, kursach, seminariach, m.in.:

 • Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów ekologicznych - Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Negocjacji i Rozwiązywania Konfliktów i CDM Associates USA, 1991;
 • Prowadzenie kampanii - Milieukontakt Oosteuropa, S I E, 1992
 • Planowanie strategiczne i zarządzanie zasobami finansowymi - Environmental Training Project for Central and Eastern Europe, 1993
 • Negocjacje w ochronie środowiska - Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Negocjacji i Rozwiązywania Konfliktów, 1993
 • Rozstrzyganie problemów ekologicznych w strukturze władzy lokalnej - Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska, 1993
 • Zintegrowane zarządzanie środowiskowe zgodne ze standardami ISO 14000 ? Centrum Zarządzania Ochroną Środowiska, 1998
 • Procedury zamówień publicznych w świetle nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych, Centrum Zamówień Publicznych, 2001
 • Uczestnictwo społeczne w procedurach ocen oddziaływania na środowisko - Ministerstwo Środowiska, 2002
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr, 2003
 • Zarządzanie zrównoważonym rozwojem, UNDP, 2003
 • Pożytek publiczny ? nowe regulacje prawne - Olympus Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, 2004
 • Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, TROTECH, 2005
 • Powietrze, woda, odpady, hałas ? obowiązki podmiotów oraz służb ochrony środowiska - TROTECH, 2005
 • Aktualne problemy gospodarki nieruchomościami z perspektywy planowania przestrzennego ? ABC a Wolters Kluwer business, 2008
 • Problemy ocen oddziaływania na środowisko w planowaniu przestrzennym na szczeblu lokalnym ? Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, 2009.

Pracowała w przedsiębiorstwie geologicznym jako geolog nadzorujący prace terenowe i wykonujący dokumentacje geologiczne dla dużych inwestycji hydrotechnicznych. Przez krótki okres zajmowała stanowisko administracyjne w Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo Zawodowej w Warszawie, a potem była nauczycielem geografii w warszawskim liceum. Jako główny specjalista i konsultant ds. zarządzania ochroną środowiska realizowała szereg projektów w firmach komercyjnych. W Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia zajmowała się zdrowiem środowiskowym. Jako wykładowca prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych na Politechnice Warszawskiej i w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Była kierownikiem komórki ds. studiów krajobrazowo-przestrzennych i polityki ekologicznej w Urzędzie m.st. Warszawy.

W 1998 roku została biegłym Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (nr uprawnień 0916) w zakresie sporządzania prognoz oddziaływania ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko. W 2002 roku została audytorem wewnętrznym i kierownikiem zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Urzędzie m.st. Warszawy. Z ramienia Stowarzyszenia brała aktywny udział w pracach Rady Programowej międzynarodowej konferencji: ?Lokalne strategie zrównoważonego rozwoju. Problemy, doświadczenia, perspektywy? (2000) ?Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem. Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio? (2002). W 2003 roku uczestniczyła z ramienia Prezydenta m.st. Warszawy w pracach Komisji Planu Ochrony Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Od 2007 roku jest członkiem Komisji Dialogu Społecznego ds. Wisły w Warszawie. W 2010 roku była założycielem Komisji Dialogu Społecznego ds. Środowiska Przyrodniczego Warszawy.

Z ramienia organizacji pozarządowych przez wiele lat pracowała społecznie w wielu gremiach, m.in. jako:

 • Członek Narodowego Komitetu Przygotowawczego do Konferencji Narodów Zjednoczonych Środowisko i Rozwój, Brazylia 1992 (1991/92);
 • Członek Komitetu Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej (1993/95);
 • Członek Rady Programu "Environmental Partnership for Central Europe" Fundacji Marshalla (1992/95);
 • Członek Międzynarodowego Zespołu Sterującego Programem ?One World" przy North-South Centre Rady Europy (1992/94);
 • Członek Podkomisji Inicjatyw Ekologicznych Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska (1990/92);
 • Członek Zespołów Doradczych ds.: Edukacji, Samorządu, Ochrony Lasów, Polityki Ekologicznej, Problemów Zdrowotnych przy Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 1991/93;
 • Członek Zespołu Koordynacyjnego Polskiej Sieci Zdrowych Miast (1991/994);
 • Członek Krajowej Komisji Ekologii, Zdrowia i Spraw Socjalnych Wsi przy Krajowej Komisji NSZZ SOLIDARNOŚĆ.RI (1991/92);
 • Członek Rady Programu Wspólnot Europejskich PHARE Wsparcie dla Dialogu Społecznego (1993/94);
 • Członek Zespołu ds. Pozytywnych Mierników Zdrowia i Monitoringu Zdrowia przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej (1994-1995);
 • Członek komitetu konsultacyjnego przy Ośrodku Konsultacji i Dialogu Społecznego Urzędu m.st. Warszawy (2000-2002);
 • Członek Zarządu Sekcji Fizjografii Towarzystwa Urbanistów Polskich (2000 ? 2004);
 • Członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa (od 2006);
 • Członek zespołu konsultacyjnego ds. Programu bezpieczeństwa powodziowego w regionie wodnym Środkowej Wisły (2011-2012).

Pani Sekretarz ma w swoim dorobku wiele artykułów, publikacji i dokumentów oraz ocen, opinii i analiz, wśród których można wymienić:

 • Program edukacyjny "Zdrowa Woda", dla władz lokalnych, COiEOZ, Zakład Promocji Zdrowia, 1992
 • Założenia do projektu zmian międzynarodowej polityki rolnej jako elementu ekorozwoju, przygotowane na Międzynarodową Konferencę WHO, Londyn 1991 oraz na Konferencję Narodów Zjednoczonych ?Roots of Future?, Paryż 1991
 • Konflikty i sposoby ich rozwiązywania [w]: ?Promocja zdrowia", podręcznik, COiEOZ, Wyd. IGNIS, 1992
 • Raport Ruchów Ekologicznych - Świat i Polska, na Konferencję Narodów Zjednoczonych ?Środowisko i Rozwój? w Rio de Janeiro 1992, Wyd. Instytut na rzecz Ekorozwoju, 1992 (współautorstwo i współredakcja)
 • AGENDA 21. Wybór zaleceń zawartych w dokumencie końcowym UNCED, Rio de Janeiro 1992, materiały dla organizacji pozarządowych i administracji samorządowej, Wyd. SIE 1993
 • Świat współzależności [w]: "Środowisko i Zdrowie", podręcznik, COiEOZ, Wyd. IGNIS 1994 (redakcja całego podręcznika oraz autorstwo 3 rozdziałów);
 • Rola prognozy skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze w procedurze i praktyce planistycznej , publikacja EMTC- materiały szkoleniowe dla samorządów, Warszawa 1997;
 • Razem w XXI wiek, Warszawska Lokalna Agenda 21, zeszyt 1,2,3, materiały szkoleniowe dla samorządów i organizacji pozarządowych, Warszawa 1997
 • Konsultacje społeczne i dostęp do informacji w polskich przepisach i procedurach, Ośrodek Konsultacji i Dialogu Społecznego, Warszawa 1998;
 • System informacji przestrzennej o środowisku, [w] ?Wisła w Warszawie?, Biuro Zarządu m.st. Warszawy 2000 (redakcja całej publikacji);
 • Zrównoważony rozwój miast, Pierwsza Warszawska Agenda 21, Warszawa 2010;
 • Wędrówki nadwiślańskie, Pierwsza Warszawska Agenda 21, Warszawa 2010;
 • Nie trać energii ? popraw klimat. Poradnik Mazowieckiej Agendy Klimatycznej, Pierwsza Warszawska Agenda 21, 2011.

Jest także autorką i współautorką kilkudziesięciu opracowań planistycznych i studialnych, w tym prognoz (ocen strategicznych) i ocen oddziaływania na środowisko oraz opracowań ekofizjograficznych, programów i strategii, inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczych (1995-2012), m.in. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy i Opracowania Ekofizjograficznego do Studium Warszawy.

Ma również na swoim koncie kilkadziesiąt publikacji w prasie i materiałach konferencyjnych, m.in. ?Rola planowania przestrzennego w gospodarce odpadami? i ?Zrównoważony rozwój w planowaniu przestrzennym? (2004-2006). Jest autorką lub współautorką większości artykułów zamieszczonych na stronie internetowej Pierwszej Warszawskiej Agendy 21.

W ramach działalności stowarzyszenia była koordynatorem i szefem oraz specjalistą ds. merytorycznych w wielu projektach, m.in:

 • Strategii Wisły Warszawskiej, KDS ds. Wisły Warszawskiej ? 2008
 • Wędrówkach Nadwiślańskich ? 2008 i 2010
 • Mazowieckiej Agendzie Klimatycznej ? 2011
 • BEAM 21 ? 2010-2012.

W Zarządzie Stowarzyszenia zajmuje się sprawami organizacyjnymi i koordynacją projektów. Prowadzi szkolenia dla organizacji pozarządowych i administracji publicznej. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi jako konsultant i koordynator wspólnych działań.

Pasjonuje się kulturą, architekturą i przyrodą Warszawy oraz fotografią. Lubi słuchać dobrej muzyki. Dużo czyta. Ma dwoje dorosłych dzieci ? córkę i syna. Opiekuje się przygarniętymi zwierzętami.

 
© Zabi