english


faniMani


Park Wiśniewo w Warszawie - Znikający Park Wiśniewo
Spis treści
Park Wiśniewo w Warszawie
Znikający Park Wiśniewo
Wieloletnie planowanie ? korzystne inwestowanie
Centrum handlowe ? nowa forma ochrony przyrody
Odlesić las i zabudować park
O Parku Wiśniewo napisali
Raport - wartości przyrodnicze Parku Wiśniewo
Wnioski
Wszystkie strony


Znikający Park Wiśniewo

Jeden z 14-tu dębów ? pomników przyrody

Fot. Jeden z 14-tu dębów ? pomników przyrody w Parku Wiśniewo (PWA21)

Starania o zachowanie zielonej enklawy znanej jako Park Wiśniewo od ponad pięciu lat prowadzi grupa mieszkańców zorganizowana jako społeczny Komitet Obrony Parku Wiśniewo. Od 2012 roku mieszkańcy wspierani są przez Pierwszą Warszawską Agendę 21 i Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz wielu fachowców.

Teren Parku o powierzchni ok. 9 ha położony jest naprzeciwko ratusza dzielnicy Białołęka, między ulicami Modlińską, Sąsiedzką, Podróżniczą i Żywiczną. Formalnie właścicielem tego terenu jest Miasto. Ponad 20 lat temu jego wieczystym użytkownikiem była Fabryka Samochodów Osobowych z Żerania, a po bankructwie Daewoo-FSO teren został przejęty przez Kredyt Bank na prawach użytkownika wieczystego.

Teren był zabezpieczeniem wierzytelności Kredyt Banku, który w 2001 roku przejął go w postępowaniu windykacyjnym.

W latach 80-tych XX wieku na części terenu od strony ul. Modlińskiej znajdowały się działki rekreacyjne pracowników FSO. Umowa użytkowania ustalała wówczas przeznaczenie terenu wyłącznie na cele rekreacyjne. Natomiast w roku 1990 wszystkie przedsiębiorstwa państwowe, które użytkowały tereny rekreacyjne, stały się z mocy prawa ich wieczystymi użytkownikami. Jednocześnie na mocy przepisów stały się nieważne zapisy mówiące o rekreacyjnym wykorzystaniu użytkowanych nieruchomości. Miało to kluczowe znaczenie dla możliwości zagospodarowania terenu Parku Wiśniewo. Od 1990 roku użytkownik wieczysty miał prawo na terenie nieruchomości zrobić wszystko, co nie było sprzeczne z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.

Do 31 grudnia 2003r. na terenie Parku Wiśniewo obowiązywały ustalenia Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy z 1992 roku (uchwała nr XXXV/199/93 Rady m.st. Warszawy z 28 września 1992r.). Park wskazany w nim został jako teren zieleni miejskiej położonej w strefie usługowo-mieszkaniowej oznaczonej symbolem MU-14. Dla terenu Parku obowiązywało ustalenie nr 12 określające minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 60%.

W szczegółowym planie zagospodarowania przestrzennego Henrykowa Północnego dla terenu Parku Wiśniewo ustalone zostały funkcje parkowe z zachowaniem i adaptacją istniejącej zieleni (uchwała nr VII/87/94 Rady Gminy Warszawa Praga Północ z 9 grudnia 1994r.). Plan ten przestał obowiązywać od dnia 1 stycznia 2004r.

Warto zwrócić uwagę, że już w 1998r. walory przyrodnicze Parku Wiśniewo doceniła Rada m.st. Warszawy przyjmując uchwałę nr LXVII/566/98 z dnia 6 kwietnia 1998r. w sprawie ochrony i rozwoju terenów zieleni w Warszawie, gdzie Park Wiśniewo (Henrykowski Dolny) został wymieniony jako jeden z 20 najcenniejszych przyrodniczo terenów zieleni Stolicy i oceniony na 8 punktów na 10 możliwych w skali waloryzacji ? podobnie jak m.in. Ogród Saski czy Ogród Krasińskich (dla porównania Łazienki Warszawskie oceniono na 10 pkt.). Rada m.st. Warszawy postulowała wówczas objęcie Parku formą ochrony przyrody, lecz jej wola pozostała bez odzewu ze strony urzędników w ówczesnej gminie Białołęka oraz służb ochrony przyrody Wojewody Mazowieckiego.

Od października 2006 roku obowiązuje dokument określający politykę przestrzenną miasta pod nazwą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (uchwała nr LXXXII/2746/2006 z 10 października 2006r., zmieniona w 2009 i 2010r.). Na obowiązującym rysunku Studium (rys. nr 14) nie ma już Parku Wiśniewo, chociaż zaznaczany był jeszcze na roboczych wersjach tego rysunku. Natomiast nie zniknął on z rysunku nr 1 ?Struktura funkcjonalna ? uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego? i nr 3 ?Środowisko przyrodnicze ? uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego?. Czyli Park jest i go nie ma. Mieszkańcy twierdzą, że był jeszcze na rys. nr 14 w wersji wyłożonej do publicznego wglądu. Podobno zniknął z rysunku Studium po złożeniu uwag przez Kredyt Bank, które urzędnicy uwzględnili i dokonali stosownej korekty przeznaczając teren Parku Wiśniewo pod zabudowę ? bez wiedzy i zgody społeczności lokalnej. Wszystkie zgłoszone do projektu Studium uwagi powinny być zamieszczone w zarządzeniu prezydenta Warszawy z informacją o sposobie ich rozpatrzenia (uwzględnione czy nie i dlaczego). Dzięki temu procedura planistyczna jest jawna i każdy zainteresowany może się dowiedzieć jak przebiegają prace nad dokumentem. Wszyscy zainteresowani mają też czas na to, aby wziąć udział w dyskusji nad proponowanymi poprawkami na forum komisji Rady Warszawy. Lecz po uwagach zgłoszonych przez Kredyt Banku, który postulował zabudowę na terenie Parku Wiśniewo i ponoć złożył je do Studium, nie ma śladu w zarządzeniu prezydenta Warszawy w tej sprawie. Jak więc to się stało, że nie ma dokumentu z uwagami wniesionymi do Studium przez Kredyt Bank, który stał się podstawą zmiany terenu zieleni (ZP) na mieszkaniówkę (M2)? Jak to się stało, że dokonano zmiany w projekcie Studium, a nie ma dowodu, że uwagę rozpatrzono na korzyść składającego? A przede wszystkim jak uzasadniono dokonanie tak radykalnej zmiany przeznaczenia terenu. Wygląda na to, że urzędnicy zmienili Studium ?nielegalnie?.

Nie tylko mieszkańcy zauważyli dziwne różnice między rysunkiem Studium nr 14 wyłożonym do publicznego wglądu a jego wersją opublikowaną i udostępnioną w Internecie. Swojego zdziwienia nie krył także burmistrz Białołęki Jacek Kaznowski. Kilka formalnych wniosków o zmianę Studium, czyli przywrócenie na terenie Parku Wiśniewo terenu zieleni, tak jak przewidywał to projekt Studium poddany konsultacjom, złożyli mieszkańcy ze społecznego Komitetu Obrony Parku Wiśniewo i organizacje ekologiczne. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego już na wstępie odrzucało te wnioski uzasadniając, iż o przeznaczeniu tego terenu przesądzi plan miejscowy. A jak wiadomo plan miejscowy musi być zgodny ze Studium. Więc jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi zapewne o czyjś interes.

Miasto ma dużo szczęścia, bo ani mieszkańcy ani organizacje społeczne nie zaskarżyły Studium, mimo że istnieje podejrzenie o jakieś nadużycie w tej sprawie. A sprawa mogłaby trafić do sądu.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Rys. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (2010).
Fragment rysunku nr 14: Kierunki zagospodarowania - Struktura funkcjonalno-przestrzenna

W obowiązującym Studium teren Parku Wiśniewo znajduje się w granicach obszaru o funkcji mieszkaniowej z przewagą zabudowy jednorodzinnej - oznaczonego symbolem M2.12. Na obszarach M2. Studium ustala priorytet dla lokalizowania funkcji mieszkaniowej i niezbędnych inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej oraz dopuszcza lokalizowanie funkcji usługowej z zaleceniem by udział tej funkcji nie przekraczał 40% powierzchni zabudowy na terenie. Wskaźnik intensywności zabudowy brutto wynosi średnio 0,6, a wysokość zabudowy średnio dla terenu do 12 m. Poza tym udział powierzchni biologicznie czynnej ma się kształtować na poziomie 40-60%.

Przez obszar M2.12 przebiega Kanał Henrykowski, który Studium wyznaczyło jako główne powiązanie przyrodnicze pomiędzy obszarami Systemu Przyrodniczego Warszawy. Sposoby zagospodarowanie tego powiązania Studium określa jako pas zieleni urządzonej z zachowaniem i adaptacją zieleni istniejącej lub pas zieleni urządzonej bądź naturalnej o zalecanej szerokości minimalnej 10 m.Poprawiony: 21 czerwca 2013
 
© Zabi