english


faniMani


Park Wiśniewo w Warszawie - Odlesić las i zabudować park
Spis treści
Park Wiśniewo w Warszawie
Znikający Park Wiśniewo
Wieloletnie planowanie ? korzystne inwestowanie
Centrum handlowe ? nowa forma ochrony przyrody
Odlesić las i zabudować park
O Parku Wiśniewo napisali
Raport - wartości przyrodnicze Parku Wiśniewo
Wnioski
Wszystkie strony

Odlesić las i zabudować park

Wiceburmistrz Smoczyński zadeklarował, że nie dopuści do zabudowania Parku Wiśniewo. Nie pozwoli, żeby teren cennej zieleni był okrojonym dodatkiem do komercyjnych obiektów. Przyznał również, że zabiega o to, aby w projekcie planu miejscowego pozostawić go jako ?teren parkowy? a nie ?teren leśny?. Zdaniem Smoczyńskiego różnica jest taka, że na terenie leśnym płaci się tylko za kubik wyciętego drzewa, a w parku płaci się, i to słono, za każde drzewo. Zapomniał jednak dodać, że zgoda na wycięcie drzewa zależy w dużej mierze od wyniku jego oględzin. Takie oględziny mogą wykazać, że drzewo jest ?śmiertelnie chore? lub suche, albo zagraża... Jeszcze więcej pomysłowości wykaże inwestor, któremu drzewo przeszkadza, bo przypadków pozwalających na odstąpienie od pobierania opłaty za usunięcie drzewa jest bardzo wiele i przychylny inwestorowi urzędnik decydujący o zakwalifikowaniu drzewa do tej kategorii znajdzie odpowiednie uzasadnienie.

Zapewne pan Smoczyński nie wie jak to działa skoro wierzy w skuteczną ochronę starych drzew stosując opłaty za ich wycięcie jako straszaka na inwestorów.

Wystarczy przestudiować art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009.151.1220, tekst jedn. z późn. zm.), gdzie ustalony został zamknięty katalog 13 przypadków, w których za usuwanie drzew i krzewów nie pobiera się opłat. Dotyczy to drzew:

Prace inwentaryzacyjne w Parku Wiśniewo

Fot. Prace inwentaryzacyjne w Parku Wiśniewo ? lipiec 2012r (PWA21)

 1. na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie (np. drzew owocowych i drzew do 5 lat),
 2. na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 3. jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 4. które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych,
 5. które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi,
 6. w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych,
 7. które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane,
 8. z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów,
 9. które obumarły lub nie rokują szans na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości,
 10. topoli i obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków,
 11. jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych,
 12. z grobli stawów rybnych,
 13. jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu stosunków wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

Jak widać aż 13 przypadków skutkuje dyspozycją zwolnienia z opłat za wycinkę, więc wybór jest spory.

Mieszkańcy oraz organizacje pozarządowe występujące o ustanowienie formy ochrony przyrody dla Parku Wiśniewo obawiają się, że odlesienie przeprowadzone w ramach procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Henrykowa może być furtką do zmiany przeznaczenia tego terenu na cele budowlane, a nie na teren zieleni publicznej.

I chociaż w założeniach do planu Henrykowa teren Parku Wiśniewo został uznany - zgodnie z wolą władz Białołęki - za teren zieleni parkowej, to niezależnie toczy się postępowanie w sprawie objęcia tego terenu formą ochrony przyrody. Dokumentacja zawierająca ?Charakterystykę i ocenę wartości przyrodniczych Parku Wiśniewo? wraz z wnioskiem o ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego została przekazana we wrześniu 2012 roku do Biura Ochrony Środowiska przez stowarzyszenie Pierwsza Warszawska Agenda 21 (PWA21). Dokumentacja wykonana przez specjalistów z różnych dziedzin potwierdza dużą wartość przyrodniczą Parku i wykazuje obecność na jego obszarze wielu gatunków objętych ścisłą ochroną na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 12 października 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, w tym rzadkiego owada pachnicy próchniczki. Jakakolwiek ingerencja w siedlisko tego chrząszcza - chronionego prawem unijnym i krajowym, wymaga uzgodnienia z ministrem środowiska i może odbywać się tylko za zgodą ministra.

Boczniak ostrygowaty

Fot. Boczniak ostrygowaty na martwym pniu w Parku Wiśniewo (PWA21)

Na podstawie dokumentacji dostarczonej przez PWA21 Biuro Ochrony Środowiska uznało, że teren Parku Wiśniewo kwalifikuje się do objęcia ochroną w formie rezerwatu przyrody. Dlatego przesłało wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Wcześniej taki sam wniosek jak do BOŚ stowarzyszenie przesłało już do RDOŚ w Warszawie. We wniosku zwrócono się o ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego lub innej formy ochrony przyrody gwarantującej skuteczną ochronę wartości przyrodniczych znajdujących się w Parku Wiśniewo. W RDOŚ-u nie przeczytano tej części wniosku i nie zajrzano do załączonej dokumentacji przyrodniczej, żeby dowiedzieć się o jakie wartości idzie stawka, tylko przesłano wniosek do Biura Ochrony Środowiska, uzasadniając ten ruch tym, że od ustanawiania zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest gmina, a nie RDOŚ. Typowy urzędniczy ping pong.

Nie wiadomo, kiedy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zajmie się sprawą ustanowienia na terenie Parku Wiśniewo odpowiedniej formy ochrony przyrody. Może się bowiem okazać, że za kilka miesięcy nie będzie już co chronić. Jeśli Marszałek Województwa Mazowieckiego zdecyduje o odlesieniu tego terenu, to w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Henrykowa część Parku zostanie przeznaczona pod usługi, a część na zieleń urządzoną. Po wyłożeniu projektu planu Henrykowa do publicznego wglądu będzie można składać do niego uwagi. Potencjalni inwestorzy i wieczysty użytkownik Parku zapewne zechcą zmiany ustaleń i dla całego terenu zażądają przeznaczenia pod usługi lub pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Uwagi mogą być rozpatrzone na ich korzyść i taki zapis będzie wprowadzony do tekstu i na rysunek planu, które trafią do uchwalenia przez Radę Warszawy. Jedynie Rada Warszawy może w takim wypadku nie zaakceptować dokonanej zmiany przeznaczenia, ale przecież nie wiadomo jakimi względami będą się kierować radni.

Projekt planu Henrykowa będzie uzgadniany z różnymi organami, także z RDOŚ-em. Nie wiadomo czy RDOŚ weźmie pod uwagę fakt występowania na terenie Parku Wiśniewo kilkudziesięciu gatunków ptaków podlegających ochronie oraz owada, który chroniony jest prawem unijnym i krajowym. Wcześniej, gdy prezydent Warszawy uzgadniał z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum handlowo-rekreacyjnego w miejscu Parku Wiśniewo, oparto się wyłącznie na raporcie środowiskowym wykonanym na zlecenie APAR-PROJEKT. I wszystko było cacy. Teraz też może się okazać, że RDOŚ nie weźmie pod uwagę informacji i danych z inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej dla Parku Wiśniewo przez PWA21. Przecież o tej dokumentacji, którą dysponuje RDOŚ nie muszą wiedzieć projektanci planu miejscowego, marszałek województwa, radni ?

Najważniejsze w takich przypadkach jest to, kogo interesy są ważniejsze ? przyrody, czy inwestorów. Udało się ze Studium, więc może udać się z planem miejscowym.

 

Z przyrodą na ty

Wszelkie działania w mieście muszą uwzględniać konieczność zachowania naszych zielonych
kompleksów parkowych i leśnych, niespotykanych w tej skali w innych metropoliach

Warszawa to my. To, jaka będzie, zależy od nas.

Hanna Gronkiewicz-Waltz

(Program wyborczy 2006-2010)

Żylak promienistyLarwa pachnicy próchniczki

Fot. Żylak promienisty (z lewej) i larwa pachnicy próchniczki (z prawej) występujące w leśnej i nieleśnej części Parku Wiśniewo (J. Pawlak)Poprawiony: 21 czerwca 2013
 
© Zabi