english


faniMani


Agenda 21 - więcej informacji - Agenda 21 w Warszawie
Spis treści
Agenda 21 - więcej informacji
Agenda 21 ? globalny program działań
Agenda 21 w Polsce ? lokalny program zrównoważonego rozwoju
Agenda 21 w Warszawie
Stowarzyszenie Pierwsza Warszawska Agenda 21
Wszystkie strony

Agenda 21 w Warszawie

Plrazemakat konferencji - Razem w XXI wiekW listopadzie 1997 r. Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Biura Zarządu m.st. Warszawy i Gabinet Prezydenta m.st. Warszawy we współpracy z Radą i Zarządem Gminy Warszawa-Białołęka, Warszawskim Centrum Demokracji Lokalnej, Fundacją GAP Polska (Global Action Plan) oraz z udziałem Rady i Zarządu Miasta Hagi i Towarzystwa Współpracy Miast Haga-Warszawa zorganizowały międzynarodową konferencję oraz serię sesji warsztatowych pod wspólnym tytułem Razem w XXI wiek. Organizatorzy uznali, że celami konferencji będą:

 • zapoczątkowanie współpracy różnych grup społecznych, władz samorządowych, instytucji, przedsiębiorstw i osób na rzecz zrównoważonego rozwoju Warszawy - tak jak to zaleca Agenda 21 oraz
 • zaprezentowanie Haskiej Agendy 21, która otrzymała w 1996 r. Nagrodę Europejską za wzorowy program oparty na dialogu i współpracy władz Hagi z mieszkańcami.

Konferencja, której patronował ówczesny prezydent Warszawy, Marcin Święcicki zgromadziła około 200 uczestników. Jej efektem było opracowanie wizji Warszawy XXI wieku oraz przygotowanie "manifestu" adresowanego do prezydenta Warszawy i wszystkich władz samorządowych stolicy. Dzięki dalszej współpracy uczestników i organizatorów konferencji w lutym 1998 r. zawiązał się kilkunastoosobowy zespół, który postanowił rozpocząć tworzenie programu własnej Warszawskiej Agendy 21 w oparciu o doświadczenia Hagi.

http://agenda_21.free.ngo.pl/biul1-98.htm

Pięć lat po ?Szczycie Ziemi? w Rio, podczas konferencji w Nowym Jorku ustalono, że "Do 2002 roku wszystkie kraje powinny opracować narodowe strategie zrównoważonego rozwoju, określające udział i odpowiedzialność wszystkich zainteresowanych stron. Należy aktywnie wspierać Lokalne Agendy 21 i inne programy, których celem jest rozwój zrównoważony".

http://www.mos.gov.pl/1materialy_informacyjne/raporty_opracowania/strategia/

Przy budowaniu strategii zrównoważonego rozwoju polskie władze samorządowe korzystały z pomocy i doradztwa konsultantów, m.in. "Umbrella Project Pomoc doradcza UNDP dla Polski". Pomoc doradcza skierowana była do gmin oraz powiatów. Realizacja programu - rozpoczętego w 1997 r. w ramach UNDP, a kontynuowanego przez Umbrella - Stowarzyszenie Konsultantów - obejmowała m.in. opracowanie autorskiej metodologii procesu budowania strategii, szkolenie konsultantów, przeprowadzenie misji diagnostycznych i kwalifikację gmin do programu.

Lokalna strategia zrównoważonego rozwoju jest demokratycznie uzgodnionym programem, w którego tworzeniu biorą udział nie tylko przedstawiciele władz i administracji, ale wszyscy partnerzy społeczni, którzy w przyszłości będą go realizować. Strategia ZR służy do osiągnięcia najwyższego poziomu życia mieszkańców z poszanowaniem zasobów. Najważniejszą cechą tak opracowanej strategii jest integrowanie społeczeństwa i jego angażowanie w proces planowania. Oznacza to przyjęcie współodpowiedzialności za skutki wdrożenia strategii.

Kompleksowe podejście do budowania strategii jest zgodne z wymaganiami międzynarodowych instytucji wspierających. Umożliwia nowoczesne zarządzanie gminą / powiatem i osiągnięcie sukcesu. Z doświadczeń wynika, że efekty posiadania strategii często przewyższają początkowe ż oczekiwania samorządów.

Strategia zrównoważonego rozwoju to:

 • podstawa zarządzania gminą / powiatem,
 • niezbędny dokument dla starań o środki zewnętrzne,
 • przejrzysty obraz celów i priorytetów gminy / powiatu akceptowanych przez mieszkańców,

- kompleksowe rekomendacje do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i innych dokumentów programowych w gminie.

Strategia zrównoważonego rozwoju nie jest:

 • programem działania gminy / powiatu zawężonym tylko do zagadnień rozwoju gospodarczego,
 • zapisem dyskusji różnych środowisk na temat rozwoju gminy / powiatu,
 • planem inwestycyjnym przedsięwzięć gospodarczych,

- jedynym warunkiem do uzyskania pomocy zagranicznej.

Korzyści z dysponowania strategią zrównoważonego rozwoju to:

 • uniknięcie niepowodzeń związanych z brakiem posiadania aktualnego dokumentu strategii,
 • skuteczniejsze wypełnianie obowiązków przez samorządy,
 • możliwość nadania priorytetów działaniom,
 • planowa realizacja zadań gospodarczych,
 • efektywne budowanie i gospodarowanie budżetem,
 • pomoc w opracowaniu studiów zagospodarowania przestrzennego,
 • pomoc w opracowywaniu programów ochrony środowiska,
 • pomoc w opracowywaniu planów przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • promocja wewnętrzna i zewnętrzna gminy,
 • poprawa konkurencyjności w stosunku do potencjalnych inwestorów,
 • dokument niezbędny do organizacji zewnętrznych źródeł finansowania (np. fundusze strukturalne UE, Banku Światowego),

- możliwość oceny zaawansowania w realizacji zaplanowanych celów.

Do 2003 roku ponad 60 polskich gmin, miast i powiatów opracowało i wdrożyło własne strategie zrównoważonego rozwoju, które powstały na wzór Agendy 21.

Więcej:

http://www.umbrella.org.pl/backup/projekt/

http://www.umbrella.org.pl/backup/doradztwo/doradztwo_strat_zrow_rozwoju.asp

http://www.turystyka.hajnowka.pl/strategie/strategia-rozwoju-do2015roku/ogolne.htm

http://www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip/index.php?k=289

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA MIASTA MYSŁOWICE DO ROKU 2020

suw

Globalne problemy na lokalnym gruncie

Kiedy powstawała Pierwsza Warszawska Agenda 21 skupiająca kilkudziesięciu specjalistów z różnych dziedzin nauki, przedstawicieli administracji samorządowej, pracowników oświaty, architektów, nauczycieli, artystów i studentów, założycielom zależało przede wszystkim na upowszechnianiu wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju, jego zasad i różnych form realizacji. Jednak dla tej grupy pasjonatów najważniejszą sprawą było pobudzenie władz samorządowych i zaangażowanie społeczności lokalnej do pracy nad własnym, wspólnie stworzonym i wspólnie wprowadzanym w życie lokalnym programem lub strategią rozwoju, zrównoważonego rozwoju. Dlatego założyciele stowarzyszenia stawiali sobie za cel:

 • propagowanie, rozwijanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich służących poprawie jakości życia, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju;
 • inicjowanie i wspieranie dialogu społecznego oraz aktywnej i skutecznej współpracy mieszkańców regionu z władzami samorządowymi przy realizacji zaleceń zawartych w Agendzie 21 i innych dokumentach dotyczących zrównoważonego rozwoju.


Poprawiony: 19 października 2010
 
© Zabi